Leder: Statsstyring av mammaperm

SV vil aldri vinne fram med sitt forslag om å tvinge kvinnen til å gi fra seg deler av mammapermisjonen til mannen. SV er tydeligvis ustyrlig i sin styringsiver, skriver redaktør Mange Lerø.

I dag er har vi ni uker obligatorisk mammapermisjon og fire uker obligatorisk pappapermisjon. Resten av permisjonstiden er det opp til mor og far å fordele ut fra det de synes passer best. Det ender som regel med at det ikke blir så mye mer enn de obligatoriske fire ukene for mannen.

Dette vil programkomiteen i SV nå ha slutt på. De vil at det skal være obligatorisk både for mor og far å ta en tredjedel hver og at de kan fordele fritt seg imellom den siste tredjedelen.
De vil altså ha mindre valgfrihet og mer statlig styring for å fremme likestillingen. Dette er stikk i strid med slik man tenker i regjeringspartiene. De vil ha størst mulig valgfrihet for familien slik også kontantstøtten er uttrykk for. Nå går de til kamp mot det de kaller SVs kvinnefiendtlige politikk.

-Svært mange kvinner opplever at det antall uker permisjonen i dag er på, er nødvendig og riktig. Det er nesten ikke til å tro at SV vil fjerne kvinners opparbeidede rettigheter. Dette har å gjøre med påkjenningene etter en fødsel og med hele forholdet mellom mor og barn, sier Høyres kvinnepolitiske leder, stortingsrepresentant Linda Cathrine Hofstad.

-Dette oppleves individuelt, og det er derfor familiene må beholde retten til å velge ut fra egen situasjon, sier Hofstad.  Hun er forundret over at SV kan få seg til å omtale et forslag som vil frata kvinner rettigheter som et kvantesprang for likestilling.

-Jeg blir skremt av hvordan SVs maktkåthet får partiet til å ville frata mor og far makt over egne liv i omsorgen for egne barn.  Det forteller at SV har en dyp mistro til at familier kan tenke selv og gjøre egne valg, sier Hofstad, som tror Kristin Halvorsen kommer til å gripe inn og si at programkomiteen har tatt for mye Møllers tran.

Denne saken illustrerer de ideologiske skillelinjene mellom høyre og venstresiden. SV vil ha håndfast styring inne på familiens område. De er ustyrlige i sin styringsiver. Selv om mange vil gi SV støtte i kampen for økt likestillingen, tror vi partiet forregner seg i denne saken. Vi vil tro selv kvinnene i SV mener de klarer å fordele svangerskapspermisjonen uten innblanding fra Kristin Halvorsen.