Krav til statsråder om å snu

LEDER: Både Valgerd Svarstad Haugland og Torild Skogsholm blir bedt om å snu i tide når det gjelder henholdsvis spillemonopol og flytting av Luftfartstilsynet. En helomvending er ikke påkrevd, men justering både av kurs og tempo er nødvendig, skriver redaktør Magne Lerø.

Borgarting lagmannsrett har slått fast at det er i strid med EØS-avtalen å innføre monopol på spilleautomater. Eftas overvåkningsorgan, ESA, mener det samme og har bedt kulturminister Valgerd Svarstad Haugland om å legge vekk spillemonopolplanene. Hvis ikke, vil de bringe saken inn for EU-domstolen.

Valgerd Svarstad Haugland har hatt bred støtte i Stortinget, men nå tyder alt på at Høyre begynner å få kalde føtter.

Samferdselsminister Torild Skogsholm synes nok det er ubehagelig at VG i dag skriver at det europeiske sertifiseringsorganet for luftfartsmyndigheter, JAA, krever full inspeksjon av Luftfartstilsynet etter vedtaket om å flytte tilsynet til Bodø. Så langt har en bare fått 15 av 120 kvalifisert søkere til de 40 stillingene som skal besettes i Bodø. Hvis JAA mener at Luftfartstilsynet ikke kan garantere for flysikkerheten, kan man i verste fall miste sertifiseringen.

Både Valgerd Svarstad Haugland og Torild Skogsholm gjennomfører vedtak fattet i Stortinget. Men nå blir de fra ulikt hold bedt om å snu før det er for sent. I tiden framover kan tvilen i Stortinget om beslutningene holder mål komme til å øke. Dermed må den ansvarlig statsråd gripe fatt i saken og sørge for at man har situasjonen under kontroll. Det nytter ikke å henvise til at man bare gjør det Stortinget har bestemt. Dersom en statsråd mener at det Stortinget har vedtatt ikke fører fram, må saken tas opp på nytt.

Det er tvilsomt om kulturministeren vinner fram med sitt spillemonopol. Hun kan velge å sette oppdraget med å drive spilleautomater ut på anbud og håpe Norsk Tipping får oppdraget, nedlegge forbud mot spilleautomater inntil videre eller innskjerpe regelverket så sterkt at det nærmest blir kommersiell uinteressant å drive med spilleautomater. Velger hun det siste, vil det også ramme blant annet Røde Kors og Redningsselskapet. Sannsynligvis vil hun konkludere med at å skjerpe inn regelverket er det nest beste virkemiddelet i forhold til å nå målet om å begrense spilleavhengigheten.

Alt tyder på at vi har fått et nytt eksempel på hvor sterkt handlefriheten til norske politikere er redusert som følge av at vi gjennom EØS-avtalen er med i EU, men med minimal innflytelse.

Samferdselsminister Torhild Skogsholm har allerede åpnet for at ikke alle i Luftfartstilsynet må befinne seg i Bodø fra 2007 av. Hun er blitt møtt med kritiske røster fra politisk hold, men dette er nok en klok beslutning. Hun må ha full kontroll på flyttingen av Luftfartstilsynet. Her er det ikke rom for eksperimentering. I verste fall må hun konkludere med at det ikke viste seg å være forsvarlig å flytte et såpass spesialisert organ som Luftfartstilsynet ut av hovedstaden.