Norske skog truer egne eiere

Å sende ut en juridisk betenkning som eierne i Norske Skog oppfatter som en trussel, er en skivebom og et eksempel på manglende gangsyn hos Jan Oksum. I hans verden er Åslaug Haga i ferd med å forlede skogeierne til å begå lovbrudd, skriver redaktør Magne Lerø.

Når skogeierne i dag kl 15 benker seg for å ta stilling til om Union skal legges ned, har de med seg en juridisk betenking fra advokatfirmaet BA-HR, der de blir minnet på at de kan bli holdt økonomisk ansvarlig dersom de stemmer i strid med Norske Skogs interesser. Det er konsernsjef Jan Oksum og lederen av bedriftsforsamlingen, Ivar Korsbakken, som mener skogeierne trenger en juridisk belæring. Flere oppfatter brevet som en regelrett trussel.

Reaksjonen fra politisk hold er også sterke

– Det er betegnende når de ber jurister utarbeide en trussel mot sine egne eiere, sier Lars Peder Brekk, nestleder i Senterpartiet.

I går rykket skogeier Leopold Løvenskiold ut med refs av Norske Skog for å vise manglende samfunnsansvar. Han ga også konsernsjef Jan Oksum strykkarakter for håndteringen av saken.

Utfallet av dagens møte i bedriftsforsamlingen er åpent. Mye taler for det blir vedtatt å legge ned Union, med Ivar Korsbakkens dobbeltstemme.

I belæringen av skogeierne tar BA-HR for seg aksjelovens bestemmelser om myndighetsmisbruk og inhabilitet. Det konkluderes med at medlemmer av bedriftsforsamlingen ikke har anledning til å legge vekt på politiske tiltak som vil fremme særinteresser for visse aksjonærer, i dette tilfelle skogeierne.

Aksjonærene advares også mot å stemme ut fra «samfunnshensyn». Det er Norske Skogs interesser som skal være retningsgivende. Det heter videre at medlemmene av bedriftsforsamlingen risikerer å få et erstatningskrav mot seg dersom de ikke ivaretar Norske Skogs interesser.

Dette notatet er et nytt eksempel på at Jan Oksum og ledelsen i Norske Skog mangler gangsyn. Jan Oksum vil garantert si at dette brevet ikke på noen som helst måte er en trussel. Det er kun en utredning av hva aksjelovens sier. Men skogeiere oppfatter det som en trussel. Dermed er det det. Å sende ut BA-HR utredningen er en skivebom av en ledelse som frykter å miste kontrollen.

Men dette notatet vil ikke bedriftsforsamlingen la seg påvirke av. Det er heller ikke holdbar juss å arrestere eierne på denne måten. Det er ikke forbudt her i landet å legge samfunnsansvar til grunn for sin stemmegivning. Det er heller ikke lovbrudd å ta hensyn til den totale situasjon Norske Skog har brakt seg opp i, når en sak skal avgjøres. Hvis en skogeier mener det er i strid med god corporate governance og samfunnsansvar å legge ned Union, kan han være temmelig sikker på at norske domstoler ikke vil gjøre ham til lovbryter. Og blir Union ikke nedlagt, kan han være temmelig sikker på at Norske Skog ikke vil starte en juridisk klappjakt på sine eiere. Da må enten Jan Oksum legge seg flat for bedriftsforsamlingens vedtak, eller trekke seg.

Bestemmelsene i aksjeloven kommer til anvendelse i tilfeller der en eier har kryssende interesser. Man har ikke anledning til å stemme imot i et selskap dersom det kolliderer med ens interesser i et annet selskap man er medeier i. Slik BA-HR og Norske Skog argumenterer, driver de rød–grønne og forleder skogeiere til å opptre i strid med aksjeloven.

Men aksjeloven kan ikke tolkes slik at det forbyr eiere å ta hensyn til endrede rammebetingelser for hele skogindustrien når de skal ta stilling til nedleggelse av Union. Her dreier det seg ikke om snevre egeninteresser, men utviklingen av en bransje.

Noe annet er det at de rød–grønne har gått for langt i sitt engasjement i denne saken. Når Åslaug Haga nærmest driver forhandlinger med skogeierne, har engasjementet for en enkeltbedrift tippet over. Vi forstår at de rød–grønne vil innkassere en seier og demonstrere hvor mye de nå har i verktøykassa si. Men det nytter ikke med et så sterkt politisk engasjement i enkelbedrifter. Nedturen kommer – enten i ettermiddag eller senere – når andre bedrifter får problemer og forlanger «union-behandling».

Norsk Skog bør fatte en avgjørelse i dag. Enten bør de gå for nedleggelse, eller salg. Å tvinge ledelsen i Norske Skog til å drive en bedrift de mener er ulønnsom, er ikke noe poeng.

De rød–grønne får ta avgjørelsen i Norske Skog til etterretning. Det er tross alt eierne som skal bestemme over en bedrifts framtid, ikke politikerne.