Rødgrønne sykehusunderskudd

Det er nesten ikke til å tro at politikerne later som om sykehusene kan drive i balanse. De går jo hvert eneste år med over en milliard i underskudd. Det kan bli verre med de rødgrønne, som har fredet såkalte lokalsykehus, skriver redaktør Magne Lerø.

De siste fem årene har landets sykehus samlet hatt et underskudd vel 6 milliarder kroner. I fjor var underskuddene på 1, 275 milliarder. Av dette utgjør underskuddet i Helse Midt-Norge 572 milliarder. Helse Øst er det eneste helseforetaket som driver i balanse.

Når de ansvarlige i Helse Midt-Norge forsøker å ordne opp i økonomien, opplever de at politikerne spenner ben på dem. Stortinget har pålagt St. Olavs Hospital i Trondheim å spare 500 millioner. Helseforetaket Midt-Norge og styret ved sykehuset mener de da må kutte ut driften ved sykehuset på Røros, som nå er en underavdeling av storsykehuset i Trondheim. Dette vil ikke Helsedepartementet godta. De mener Røros er et lokalsykehus, og det står i Soria Moria-erklæringen at ingen lokalsykehus skal nedlegges.

Ifølge tall fra helseforetaket ble kun 111 pasienter innlagt som øyeblikkelig hjelp på Røros i fjor, og av disse kom halvparten inn under kategorien ortopediske pasienter. Styret i Helse Midt-Norge mener Røros ikke kan regnes som et lokalsykehus.

– Røros er for alle praktiske formål et lokalsykehus, og skal ikke legges ned. Men hvordan dette organiseres, skal ikke departementet blande seg inn i. Så vidt jeg forstår er det heller ikke snakk om et rent nedleggingsforslag, sier statssekretær Wegard Harsvik til NRK Trøndelag. Han sier de regionale helseforetakene har fått klar beskjed gjennom bestillerdokumentet at de ikke har anledning til å legge ned lokalsykehus.

Det Soria Moria-erklæringen ikke sier noe om, er hvordan St. Olavs Hospital skal klare å spare 500 millioner. Økonomien har ridd sykehuset som en mare de siste årene, og ført til at flere ledere har kastet inn håndkleet. Snart står det nye sykehusbygget ferdig, og her er det plass til den aktiviteten som i dag skjer på Røros. Det er også sykehus på Tynset.

Styreleder i Helse Midt-Norge, Kolbjørn Almlid, krever en klar definisjon av begrepet «lokalsykehus». Han er også lei statlig innblanding i helseregionstyrenes prioriteringer. Nils Kvernmo som er styreleder ved St. Olavs Hospital, sier det blir vanskelig å spare 500 millioner hvis ikke de tiltakene styret vedtar blir gjennomført.

– Dessuten vil ledelsen miste autoritet dersom det viser seg at det de vedtar ikke blir gjennomført, sier Kvernmo til NRK Trøndelag.

Ap kjørte hardt i valgkampen på at lokalsykehusene skulle reddes. Dette er også en kampsak for Senterpartiet. Det var derfor ikke overraskende at dette kom inn i Soria Moria-erklæringen. Og når det først er gått politikk i saken, bør ingen falle av stolen av at statssekretær Harsvik sier at Røros sykehus skal bestå. Helse Vest har også fått signal om at de må se på vedtaket om å legge ned sykehuset i Lærdal på nytt.

Det Harsvik har derimot ikke sier et kløyva ord om, er hvordan St. Olavs Hospital skal klare å spare 500 millioner. Hvis det i statsbudsjettet kommer en stor ekstrabevilgning til sykehusene, er problemet løst. Vi tviler imidlertid på at de kommer såpass med midler at St. Olavs Hospital finner en løsning på sine økonomiske problemer.

Det er påfallende at politikerne later til å tro at det er mulig å drive sykehusene i balanse hvis ikke bevilgningene økes. Hvis helseforetakene skal fratas den innsparingsmuligheten som ligger i å samordne den aktiviteten som i dag skjer på Røros og i Lærdal, må bevilgningene økes enda mer. Det drives mye god ledelse på sykehusene rundt omkring. Det har ikke manglet på omstilling og effektivisering de siste årene. De som fortjener kritikk er Stortinget, som ikke makter å innse realitetene. Hvis de rødgrønne ikke rydder opp i forbindelse med statsbudsjettet, kan underskuddene bli enda større. Det hjelper ikke å sette politikere inn i styrene i helseforetakene. Det blir ikke mer penger eller mer effektivisering av det.