La frivillige slippe moms

Når Jens Stoltenberg i dag møter ”det frivillige – Norge”, bør han gi løfter om at regjeringen vil gi momsfritak eller innføre andre ordninger som gir tilsvarende effekt. Å legge forholdene bedre til rette for frivillighet, er samfunnsøkonomisk lønnsomt, skriver redaktør Magne Lerø

I fjor gikk idrettsbevegelsen og landets frivillige organisasjoner sammen i interesseorganisasjonen ”Frivillighet Norge”. Nå slår styrelederen, Sven Mollekleiv, tidligere generalsekretær i Norges Røde kors, neven i bordet. De krever at regjeringen gjør alvor av de fine ordene i Soria Moria-erklæringen. Da betyr i klartekst fritak for moms for alle frivillige organisasjoner i Norge. I en samtale med NRK i går og i Dagsavisen i dag dokumenterer Sven Mollekleiv hvor urettferdig momsen slår ut.

Hvis Vålerenga bygger en kunstgressbane, må de betale 25 prosent moms. Hvis kommunen gjør det, blir det 25 % rimeligere, fordi de slipper moms. Kjøper Røde Kors en ny snøscooter, vil den koste 250 000 kroner inkludert moms. En bedrift får kjøpt den for 200 000 kroner, fordi de får fradrag for momsen

Flere sektorer i samfunnet har momsfritak, blant annet bøker og aviser. For avisbransjen representerer momsfritaket betydelig mer i offentlig støtte enn den direkte pressestøtten.

Etter at de ble innført moms på tjenester, har de frivillige organisasjonene opplevd en sterk kostnadsvekst. En bedrift kan trekke ifra momsen. Det kan ikke de frivillige organisasjonene.

Frivillighet Norge, som til sammen representerer 8,4 millioner medlemmer, har beregnet at de utfører et samfunnsnyttig arbeid tilsvarende 115 000 årsverk hvert år. Det representerer en verdiskapning på over 40 milliarder kroner.

Et sterkt frivillig arbeid har vært et kjennetegn i det norske samfunnet. Vi er ikke tjent med at statens avgiftspolitikk fører til nedbygging av frivillig sektor. Kulturminister Trond Giske henviser til at det er nedsatt et utvalg som skal vurdere endringer som vil være i det frivillige arbeidets interesse. Det er da noe.

Momsfritak er kompliserte greier. Man må finne ordninger som gjør at de frivillige ikke kan starte virksomhet som i realiteten kommer i konkurranse med de tjenester bedrifter utfører. Så vanskelig kan imidlertid ikke dette være. Og om det frivillige arbeidet skulle ta en prosent eller en promille av det marked, kan vi leve godt med det.

Når politikerne vegrer seg for å innvilge det frivillige arbeidet momsfritak, har det nok først og fremst sammenheng med at det betyr tapte inntekter for staten. I forhold til det frivillige arbeidet har staten en ”ta med den ene hånden, gi med den andre hånden”- holdning. Det handler altså om å finne en fornuftig balanse mellom penger inn og penger ut av statskassen. Nå har det oppstått en ubalanse. Statens drar inn for mye fra de frivillige organisasjonene.

Å legge forholdene best mulig til rette for det frivillige arbeidet, er en fornuftig investering. Det er god samfunnsøkonomi å gi det frivillige arbeidet de god vilkår.

– Frivilligheten har en egenverdi. Den skaper engasjement, får folk til å føle eierskap til det de er en del av. Derfor må det være viktig for de politiske myndigheter å stimulere denne frivilligheten. Ikke skattlegge og belaste den, og kanskje på sikt drepe mye av den, sier Mollekleiv til Dagsavisen.

Dette budskapet får Jens Stoltenberg høre når han i dag deltar på dem stor konferansen ”Frivillighet i Norge”. Han bør lytte – og gi løfter om at det i forbindelse med statsbudsjettet for 2008 skal gis lettelser i skatter og avgifter for det frivillige Norge.