Berg-Hansens laksehabilitet

Vi er ikke tjent med ørkesløse habilitetsdiskusjoner. Men la nå Jens Stoltenberg lese høyt for Bellona og Per Kristian Foss det Justisdepartementet for vel en uke siden konkluderte med når det gjelder Lisbeth Berg-Hansen, skriver redaktør Magne Lerø.

Da Jens Stoltenberg kapret Lisbeth Berg-Hansen som fiskeriminister slo han fire fluer i et smekk: Hun var kvinne, fra Nord-Norge, hun drev egen bedrift og har endatil vært visepresident i NHO. Næringslivsledere er det manko av i politikken. Det er særlig Høyre som til tider har vært opptatt av at Stortinget ikke må fylles opp av folk fra offentlig sektor og andre som ikke har kjent på kroppen hvordan det er å drive business. Noe bedre enn Lisbeth Berg-Hansen kunne ikke Høyre har drømt om. Det er derfor noe underlig at Per Kristian Foss (H) kaster seg på kritikken mot henne og bidrar til å gjøre hennes næringslivsbakgrunn til et problem.

Hun eier 20 prosent av familieselskapet Sinkaberg-Hansen som driver med oppdrett. Hun har også sitter i styret i Aker Seafood. Sinkaberg-Hansen er ikke Hydro, for å si det slik.

Fiskeri- og kystdepartementet bad Justisdepartementet om å foreta en habilitetsvurdering av Berg-Hansen på grunn av hennes eierinteresser og tidligere styreverv. Dette er vanlig praksis for alle departement som får statsråder med eierinteresser eller tidligere verv. Justisdepartementet konkluderte for vel en uke siden med at det «bare unntaksvis … foreligge inhabilitet i saker av generell karakter». Slike generelle saker vil for eksempel være forskrifter og andre typer beslutninger om rammebetingelser for næringen. Og ikke uventet sa juristene at hun «som klar hovedregel vil være inhabil til å behandle individuelle saker som dette selskapet er part eller har sterke interesser i. Det samme må gjelde for selskaper som fullt ut eies av Sinkaberg-Hansen AS». Slike individuelle saker vil for eksempel være klagesaker.

Når det gjelder betydningen av tidligere verv konkluderte juristene med «at det normalt ikke medfører inhabilitet at statsråden tidligere hadde en posisjon hos en aktør som har interesser i en sak som departementet har til behandling.» På godt norsk: Det er ikke noe problem at Lisbeth Berg-Hansen har eierinteresser i den bransjen hun har ansvar for. Men det kan oppstå situasjoner der hun blir inhabil.

Høyre bør være godt kjent med fiskeriministre som kan komme opp i habilitetsproblemer. Da Høyres egen Svein Ludvigsen måtte habilitetssjekkes, var svaret da som nå at habilitet må vurderes fra sak til sak, ikke på generelt grunnlag. Men nå sier Per-Kristian Foss (H) til NTB at han mener det er uholdbart at fiskeriministeren skal vurdere fra sak til sak når hun er habil. Høyre ser ut til å være enig med Bellona som hevder Lisbeth Berg-Hansen må være inhabil i alle saker som har med fiskeoppdrett å gjøre. Men for en uke siden sa Lovavdelingen i Justisdepartementet at det ikke er slik reglene for habilitet er å forstå. Det som klusser det til for Lisbeth Berg-Hansen er at oppdrettsselskapet hun er medeier i, er anmeldt av Miljøvernforbundet for lakserømming og lakselus. Saken er under etterforskning. På Dagsrevyen fredag svarte Berg-Hansen på kravet om at hun må selge seg ut av familieselskapet. Det blir ganske enkelt ikke aktuelt, slo hun fast. Det hun ikke sa, men som det er lov å tenke, er at hun heller dropper statsrådsposten fremfor å oppgi familieselskapet.

Habilitetsdiskusjonene burde politikerne ha vett til å la ligge når Justisdepartementet har konkludert. Men det er like greit at Jens Stoltenberg gjør som både Høyre og Bellona ber om, nemlig å lese høyt uttalelsen fra Justisdepartementet. Man kan da ikke forvente noe annet? Skal man lage en egen habilitetsregel for Lisbeth Berg-Hansen?

Det oppstår til stadighet diskusjoner om politikeres habilitet, for eksempel når det gjelder ansettelse av folk man kjenner. Hvis politikerne ikke kan samle seg om dagens ordning om at slike saker avgjør Justisdepartementet, må en da få en uavhengig instans til å treffe avgjørelser. Slik fungerer for eksempel karanteneutvalget.Vi er ikke tjent med ørkesløse habilitetsdiskusjoner. At ens eget familieselskap blir anmeldt, få en ta med fatning. Hvis det ender med at selskapet blir dømt, har man et mer delikat problem. Det får en ta dersom den situasjonen oppstår. En kan ikke forvente at hverken Lisbeth Berg-Hansen eller Jens Stoltenberg skal uttale seg om en hypotetisk situasjon nå.