Jens i Nav-trøbbel

Jens Stoltenberg er i ferd med å få sykefraværsutviklingen i eget fang. Nav fremstår nå som dokumentasjon på at regjeringen ikke feier for egen dør.

Nav som skal ha en nøkkelrolle i kampen mot sykefravær, har selv et sykefravær på 8,4 prosent. Det er godt over gjennomsnittet. Når sykefraværet er så høyt, skyldes det kraftig omstilling som fører til stress og press. Slikt blir folk syke av. Nav kan brukes som et skrekkens eksempel på hvordan det kan gå når store endringer skal skje raskt og arbeidsoppgavene ikke er tilpasser de ressurser en har til disposisjon.

Denne uken rykket direktør Vibeke Hammer Madsen i HSH ut med knallhard kritikk av Nav med påstander om at det etter Nav-reformen er blitt vanskeligere for bedrifter å få hjelp til å få ned sykefraværet.
– For fire år siden bisto Navs arbeidslivssentre små og mellomstore bedrifter på en veldig god måte. De var kreative og løsningsorienterte og kunne blant annet lete opp bedrifter i nærområdet som man kunne samarbeide og omplassere sykemeldte til. Dette fungerer ikke lenger sier Madsen til Dagsavisen. Hun mener små og mellomstore bedrifter drukner i Nav-problemer. 

Bedriftsforbundet fulgte opp i Dagens Næringsliv med dokumentasjon på at bedriftene etterlyser kontakt med Nav. Blant bedriftene som hadde ansatte som var sykemeldt i mer enn 16 dager i fjor, svarer 40 prosent av bedriftene at det har vært vanskelig å få kontakt med eller avholde møter med Nav for å følge opp sykemeldte. 

Administrerende direktør Tom Bolstad mener også samspillet med legene ikke er tilfredsstillende.

–      Det er en utbredt fortvilelse blant bedriftsledere over problemer med å komme i kontakt med nav og særlig legene, sier Bolstad. 

Disse innspillene passer Jens Stoltenberg dårlig. Både Bedriftsforbundet, NHO og HSH kan hevde at det er Nav, ikke bedriftene som er problemet. Når IA-avtalen ikke har fått sykefraværet ned som forutsatt, kan Nav gjøres til syndebukk. Neste fredag er det høring om Nav i Stortinget. Der vil regjeringen få kjørt seg. 

Arbeidsgiverne kan gi Jens Stoltenberg beskjed om å feie for egen dør før han lesser på dem nye kontrolloppgaver. Regjeringen kan vanskelig kreve at arbeidsgiverne skal gjøre mer, når Nav ikke stiller opp som avtalt. 

NHO har sagt seg villig til å drøfte endringer når det gjelder hva arbeidsgiverne skal dekke av sykefraværet. NHOs absolutte forutsetning er at bedriftene ikke skal betale mer enn de gjør i dag. 

Hva LO kan tenke seg av endringer, er ikke godt å si. De er mest opptatt av hva de er i mot. ”Svenske tilstander” som Jens Stoltenberg har snakket med en viss entusiasme om, vil de ikke ha. Men LO har nok ikke noe imot at legene tvinges mer på banen i møter mellom sykemeldte og arbeidsgiver. 

Legene verner om det ukrenkelige forholdet ”lege-pasient”. Utgangspunktet for legene er at den sykemeldte vil ha hjelp til å komme raskere i jobb på heltid eller deltid. Her skal det kun brukes gulrot, ingen pisk. 

Jens Stoltenberg lanserte før jul en del forslag som han mente kunne være velegnet til å få ned sykefraværet. LO er blitt stadig mer kritisk til de tankene Stoltenberg lanserte. 

Jens Stoltenberg kan håpe på at ekspertutvalget som er nedsatt kan komme med noen klare anbefalinger. Det er ikke sikkert ekspertene samler seg om noen klare råd. Da har Jens Stoltenberg et problem. 

Han har gått høyt på banen og lansert noe mer enn løse tanker. Motstanden hos hans egne mot ”svenske løsninger” er blitt et problem for ham. Har han denne gangen mot og kraft til å banke igjennom endringer som LO ikke ønsker?

Den strategien han har valgt tyder på det. Det var det han ville formidle. Alternativet var at han kunne nøyd seg med å peke på problemet og annonsere opprettelse av et ekspertutvalg. Men han gikk lenger enn det, for å vise at han mener alvor. 

Om tre uker kommer ekspertutvalget med sin anbefaling. Da har regjeringen fire uker på seg for å bli enige med partene i arbeidslivet om en ny IA-avtale som de er overbevist om vil redusere sykefraværet. 

Jens Stoltenberg har valgt en dristig strategi. Tvilen på om han vil lykkes øker. Det skyldes blant annet at Nav ikke er på banen som forventet.