Syke må jobbe litt

Flere av forslagene fra regjerings ekspertgruppe for å få ned sykefraværet burde ha gode sjanser for å bli vedtatt. Det spørs imidlertid om regjeringen vil få med arbeidsgiverorganisasjonene på at de skal dekke 20 prosent av sykelønnen ved langtidsfravær. Arbeidsgiverne slipper imidlertid å dekke sykelønn mer enn de10 første dagene. I dag må arbeidsgiver dekker 16 dager.

Det viktigste tiltaket er imidlertid at regelen er at ingen skal bli sykemeldt 100 prosent. Normalen skal være at man skal kunne jobbe i alle fall 20 prosents stilling. Dermed blir det ikke noe ekstra å betale for arbeidsgiver. En må imidlertid legge til rette for at den ansatte som er syk kan jobbe deltid, og gjerne mer enn 20 prosents stilling.

Modellen bør arbeidsgiverorganisasjonene kunne gå for. Resultatet av forhandlinger kan bli at arbeidsgiver ikke må dekke så mye som 20 prosent av sykelønnen et helt år. Hvis en lege slår fast at en ansatt er såpas syk at vedkommende ikke kan jobbe i det hel tatt på lang, lang tid, er det urimelig at arbeidsgiver skal dekke sykelønn et helt år.

Utvalget som la fram til innstilling i dag er blitt ledet av professor Arnstein Mykletun. Han fremhever at rapporten som ble overlevert markerer et ”skift fra full til gradert sykemelding”. Det er hovedgrepet som foreslås for å komme det økende sykefraværet til livs.

–        Vi må komme bort fra den tenkningen at man må være 100 prosent frisk for å kunne jobbe. Det er positivt at mennesker som er syke ikke blir fullstendig passivisert, men at de kan jobbe så mye de klarer, sa Mykletun da han la fram rapporten.

–         

–        Arbeidsgruppen er særlig opptatt av å få langt flere langtidssykemeldte i delvis arbeid. For denne gruppen bør gradering bli «helt dominerende» ifølge ekspertgruppen.

«Sykemeldinger skal som hovedregel være gradert etter 8 uker, selv om dette krever omfattende tilretteleggingstiltak fra arbeidsgivers side og innebærer vesentlige endringer i arbeidsoppgaver for arbeidstakeren», skriver ekspertgruppen.

Følgende tiltak mener de kan redusere fraværet:

  • Antallet egenmeldingsdager økes fra 3 til 10 dager og inntil 24 dager i løpet av et år.
  • Legenes bruk av gradert sykemelding skal overvåkes slik at leger med lav bruk kan identifiseres.
  • Arbeidsgivers oppfølgingsplan skal være på plass allerede etter 4 uker. I dag er fristen 12 uker.
  • Det skal holdes flere møter mellom den sykemeldte og arbeidsgiver.
  • Arbeidsgivere og arbeidstakere som ikke følger opp, kan bli straffet. Den som ikke stiller opp på oppfølgingsmøter med arbeidsgiver, kan miste sykepengene.

Arbeidsgruppen har ikke tro på å innføre de strenge svenske reglene der antall sykedager fastsettes ut fra diagnoser.

Gruppen peker på at det er dokumentert at en reduksjon i sykelønnen, vil føre til redusert sykefravær, men en tar til etterretning at dette ikke er aktuell politikk.