Mot mindre pappapermisjon

Barne- og likestillingsminister Solveig Horne (Frp) vil at det skal bli lettere for familier å ta ut hele foreldrepermisjonen. Hun vil at foreldre som oppfyller bestemte kriterier selv skal kunne fylle ut et egenerklæringsskjema for at mor skal kunne overta fars permisjonskvote eller omvendt.

– Vi ønsker en tillitsbasert ordning uten byråkrati og dokumentasjon. Jeg tror det er mer enn nok NAV-skjemaer å fylle ut allerede, sier Horne til Aftenposten.

I dag skal nybakte foreldre ta minimum ti ukers foreldrepermisjon. Hvis en av foreldrene ikke tar ut permisjonen, bortfaller den. Unntaket er dersom mor eller far er syk. Da kan de søke om at den ene kan få overta hele kvoten.

Horne vil at foreldre skal kunne overdra kvotene til hverandre dersom mor har en arbeidssituasjon som ikke er forenelig med amming, eller dersom kvotemottakeren er arbeidsledig, hvis den som skal ta ut foreldrepenger er selvstendig næringsdrivende, dersom forelderen som skal ta ut foreldrepenger var arbeidsledig men får arbeid, ved sammenhengende opphold i utlandet på minst tre måneder eller dersom forelderen gjennomfører straff eller er varetektsfengslet.

Horne vil ikke legge opp til et system der noen skal sjekke om foreldre som vil overføre permisjon til hverandre tilfredsstiller kriteriene. En slik tillitsbaserte ordning følger av at regjering ønsker avbyråkratisering og større fleksibilitet.

Helt overbevist er Horne ikke. Hun sender også ut en modell der man legger opp til et visst krav til dokumentasjon på at kriteriene er fulgt og der det gjennomføres stikkprøver. Horne gjør det klart at hun foretrekker den første, tillitsbaserte ordningen uten dokumentasjonskrav.

Høyre og Frp har programfestete at de vil droppe fedrekvoten skulle bort. Venstre og KrF satte foten ned. Dette forslaget kan oppfattes som et forsøk på å lure inn avvikling av fedrekvoten bakveien. Dersom man forutsetter at folk er uærlige og ikke bryr seg om kriteriene, kan det bli resultatet. Med å legge opp til stikkprøvekontroller og enn viss form for dokumentasjon, kan en motvirke det.

Når Horne sender ut to modeller på høring, satser hun på at det er mulig å få Venstre og KrF med på den minst radikale ordningen.

Horne forsvarer det hun legger opp til med at barna blir vinnere når flere familier får muligheten til å ta ut hele foreldrepermisjonen. Det har hun rett i.

Det er familienes frihet som er viktigst for regjeringen. De kan leve med at det er noen færre fedre som er hjemme med barna. Fedrekvoten er alt kuttet fra 14 til 10 uker. Regjeringens regner med det det vil føre til at flere mødre tar lengre permisjon og fedre kortere. Det tjener staten på, fordi fedre jevnt over har høyere inntekt.

Ifølge Barne- og likestillingsdepartementet tar om lag 90 prosent av mennene i dag ut hele eller deler av fedrekvoten sin, mens 10 prosent av ulike grunner ikke gjør dette.

Ap og SV mener Sylvi Horne legger opp til å uthule hele ordningen med obligatorisk pappapermisjon. Vi har fått en ny sak der de rødgrønne vil ha statlig styring, mens regjeringen vil la folk selv i større grad avgjøre.

Det virker som om regjeringen har suksess med å gi folk større frihet til selv å velge på en del områder. Ap og SV bør vokte seg for å fremstå som statlige styringspartier. Velgerne har lite sans for at staten skal styre på familiens område. KrF og Venstre bør støtte opp om Hornes plan for å gi familier større valgfrihet med hensyn til hvordan de vil fordele oppgavene i forhold til barna.