Stikkordarkiv: LO

Pleie med tvangstrøye

LO og Sykepleierforbundet vil ha oss til å tro at deres og de pleietrengendes interesser går ut på ett og det samme.  Hadde det vært opp til de pleietrengende, ville de ha skrotet tariffavtalene for lengst

 Fredag fortalte Dagens Næringsliv historien om utviklingshemmede Helga Tyvold Drange (30) som trenger tilsyn av to pleiere det meste av døgnet. Etter at de i Bergen fikk et års dispensasjon fra de tariffbestemte arbeidstidsordningene, fikk Helga 17 færre pleiere å forholde seg til.  Istedenfor 7 timers vakt og helgevakt hver tredje uke, la de opp til langvakter på inntil 14 timer flere dager på rad, såkalt «Nordsjøturnus». Antallet personer som følger opp Helga er redusert til åtte som jobber hel stilling. Før måtte de ha 25 personer i ulike stillingsbrøker for å få det hele til å gå opp. Foreldrene forteller at situasjonen for Hegla er blitt dramatisk forbedret etter hun fikk færre folk å forholde seg til. Hun lærer nye ting, er tryggere og langt mer fornøyd.

Det er et stort problem for alle som trenger pleie, at de må forholde seg til en bråte med ansatte.  Det er en belastning å måtte forholde seg til flere titalls personer i de mest intime situasjoner i løpet av et år. Fortsett å lese Pleie med tvangstrøye

Kampen mot vikarene

Dag Mejdell setter foten ned. Han er ikke med på råkjøret mot Adecco. De ansatte varsler kamp og ulovligheter i den gode saks tjeneste.

Kampen mot vikarbyråene når nye høyder. I Aftenposten i dag gjør LO det klart at vikarbyråene må betale ansatte lønn selv om de ikke har oppdrag. Vikarbyråer skal altså sidestilles med andre arbeidsgivere. LOs juridiske kontor vurderer nå å prøve en sak for retten for å få slått fast at ansatte i bemanningsbyråene skal regnes som fast ansatte og at arbeidsgiver har lønnsplikt mellom oppdragene.

NHO avviser en slik tolkning og hevder vikarbyråene baserer seg på at ansatte ikke har arbeidsplikt. De kan velge å si ja eller nei til oppdrag eller ikke. Dermed kan de ikke kreve fast ansettelse. Det skjer imidlertid at bemanningsbyråene tilbyr arbeidstakere de gjerne vil ha på listen over tilgjengelig arbeidskraft en viss minimumslønn mellom oppdrag. Slike går neppe lenge ledige. Fortsett å lese Kampen mot vikarene

Offentlige lovbrudd

Skal vi tro yngre leger, får de en langt dårligere behandling i offentlige sykehus enn ansatte får i Adecco. Problemet er at den slags erfaringer ikke passer inn når det nå skal kriges mot vikarbyråer og private omsorgstilbud.

Leger sliter med å få fast jobb. De presses og trues til lange vakter og overtid uten betaling. Er det Adecco som på ferde igjen? Eller et annen suspekt privat utleiebyrå? Nei da. Det er i de offentlige sykehusene dette skjer. Det er Yngre legers forening som hevder dette i Dagsavisen i dag. Fortsett å lese Offentlige lovbrudd

Flåthens strutseopptreden

Roar Flåthen og Sykepleierforbundet lukker øynene i sin intense interessekamp. Når Arbeidsmiljøloven skal følges til punkt og prikke og vikarbruk avskaffes, kommer det til å gå ut over syke og eldre,

I NRKs Politisk Kvarter i dag forlanger LO-leder Roar Flåthen at stat og kommune slutter med å leie in vikarer. De skal ansette så mange medarbeidere som de trenger. Ferdig med et. Å leie inn en vikar, skal være et unntak, ikke noe en skal basere seg på. Ifølge Flåthen driver nemlig vikarbransjen med sosial dumping. Og når det offentlige leier inn vikarer eller setter bort drift av offentlige omsorgsoppgaver, forsvinner det offentlige midler i fortjeneste. Denne fortjenesten burde heller vært brukt til omsorgsoppgaver.

Slik er Roar Flåthens enkle drømmeverden. Istedenfor å ta virkeligheten inn over seg, borrer han som strutsen hodet dypt ned i sanden.

Like ille i det offentlige

Det Flåthen kaller sosial dumping, ser ut til å være like utbredt i offentlig sektor. Jan Tore Sanner minner i et innlegg i Dagens Næringsliv i dag om at vikarer i Trondheim kommune ifølge Fagforbundet har jobbet 400 timer på en måned. I Arbeiderpartistyrte Hammerfest kommune har 21 ansatte jobbet 9464 overtidstimer. I fjor ble det meldt om mer enn 10 000 brudd på overtidsreglene ved Ahus. Dagbladet skriver i dag om innleide sykepleiere som jobber 16 timers vakter ved intensivavdelingen på Rikshospitalet.

Dagsavisen skriver i dag at det er fast ansatte som har jobbet doble vakter ved Ammerudlunden sykehjem som Adecco nå har mistet driftsavtalen for. De ansatte har fått jobbet så mye som de har ønsket. De fleste ser ut til å ha vært fornøyd med det. I Dagens Næringsliv i dag står to hjelpepleiere fra Sverige fram og sier de helt vil jobbe dobbelt når de er her. De bor i Sverige og pendler til Norge for å jobbe. De er lite interessert i å bli sittende og tvinne tommeltotter når det nå skal ryddes opp i overtidsbruken ved Bøn sykehjem som Incita driver.

Roar Flåthens løsning er å la det offentlige drive alle institusjoner, kun basere seg på fast ansatte og la alle gå på offentlig tarifflønn. Nytt av året er også kravet om at alle som ønsker å jobbe hel stilling skal sikres rett til det. Det må også legges inn i Flåthens modell. Fagforbundet, Unio og Norsk Sykepleierforbund ser ut til å legge seg på samme linje. Har Flåthen med følge ikke kommet på den tanke at den store bruken av innleid arbeidskraft har sammenheng med forbudet om midlertidige stillinger og særdeles stramme tariffavtaler som regulere vaktordninger?

Flåthen bedriver riktignok mest prat. Han går ikke inn for at det han mener skal lovfestes. Fra SV og fagforeningshold er det blitt tatt til orde for det. Realpolitiker som han er, vet han at det aldri vil skje.

For øvrig minner Aftenposten i dag om at EØS-avtalen kan stanse kravet om tarifflønn på alle sykehjem. Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm har nedsatt et utvalg som skal vurder hva en kan foreta seg på dette området. Dette arbeidet kommer det neppe mye ut av annet enn en bunke politisk korrekte meninger og oppfordringer.

Hensyn til syke

Det noen etter hvert kommer til å si noe om, er at de frykter dårligere forhold for syke- og eldre dersom helsearbeidere skal arbeide mindre. I Hammerfest sier kommunen rett ut at de noen ganger må bryte loven for å gi omsorgstrengende den hjelpen de har rett til.

Styreleder i Incita, Bengt-Lasse Lund, tidligere generalsekretær i Legeforeningen, sier til Dagens Næringsliv at det er en heksejakt mot private som foregår.

-Pasientrettighetsloven sier at pasienter har krav på nødvendig helsehjelp, men dette er ikke forenlig med arbeidsmiljøloven. Det må politikerne ta inn over seg. Vi må tilpasse lovverket til virkelighet, sier Lund. Han minner om at leger har fått dispensasjon for å jobbe doble vakter og at dette er langt mer problematisk at en kirurg jobber 15 timer enn en hjelpepleier. Lund mener vi ikke har de arbeidskraftressursene som trengs for å gi all den omsorg og tilsyn vi er forpliktet på.

Tiden vil vise at det er dette som er kjernen i saken. Flere steder sliter en med å få den bemanningen som trengs. En leier inn vikarer fra Sverige eller hvor det skulle være for å få turnuser til å gå opp. De fast ansatte som Flåten snakker om, finnes ikke. 

Skal det nå over natten gjøres slutt på all ulovlig overtid, må antallet helsearbeidere økes drastisk.

Det er ingen som ser seg tjent med å sette ord på problemene slik Bengt-Lasse Lund gjør. Nå gjelder det å kjøre sin egen interessekamp. Adecco er fortsatt den store skurken som alle konkurrerer om å ta avstand fra.

Ap er først om fremst opptatt av å utnytte Adecco til et angrep mot konkurranseutsetting av omsorgstjenester. Høyre har interesse av å få fram alle lovbrudd som pågår i offentlig sektor, slik at Adecco-argumentene mister sin kraft. De har ikke tenkt å ligge lavere når det gjelder konkurranseutsetting.

Fagbevegelsen vil ha minst mulig konkurranseutsetting. De vil ha et størst mulig offentlig arbeidsmarked, for her er lønns- og arbeidsvilkårene langt bedre enn i det private. Fleksibiliteten er tilsvarende mindre. Mulighetene for å jobbe mer er større.

LO svikter ansatte

 LO skal ikke bremsekloss for alle arbeidstakeres rettigheter for å kunne vifte med ”medlemsfordeler”. Opposisjonen bør tvinge Ap til å forhindre at bedrifter kan permittere uorganiserte arbeidstakere før de har fått et sukk for seg,

 Om lag 600 000 arbeidstakere i privat sektor er ikke dekket av en tariffavtale. Deres arbeidsforhold er da regulert av ansettelseskontrakten, arbeidsmiljøloven og andre lover som måtte kunne komme til anvendelse i et arbeidsforhold. Oppstår det konflikter med arbeidsgiver, må de selv gå til advokat for å ivareta egne interesser.

Hvis man er organisert, har man en fagforening i ryggen dersom konflikter oppstår. En tariffavtale innebærer som regel at man har forhandlet seg til bedre rettigheter enn de minimumskravene arbeidsmiljøloven legger opp til. Fortsett å lese LO svikter ansatte

Ufrivillig deltid

Det er godt Hanne Bjurstrøm setter foten ettertrykkelig ned for L0s krav om å gi deltidsansatte lovfestet rett til å jobbe heltid. Flere kan få heltidsjobb om arbeidstakerorganisasjonene viser mer fleksibilitet med hensyn til turnuser og arbeidstid,.

Når LO støtter den rødgrønne regjeringen, vil de ha noe igjen for det. Ingen faglige rettigheter skal svekkes og LO må kunne vise til at samarbeidet med de rødgrønne fører til styrking av  arbeidstakernes rettigheter. LO har nådd et stykke på vei i kampen mot sosial dumping. De nådde ikke fram i sin kamp mot EUs tjenestedirektiv. Likelønn har stått høyt på dagsordenen i flere år. Før årets forhandlinger virket det som om både LO og alle arbeidstakerorganisasjonene var enige. Det er de aldeles ikke. LO representert ved Fagforbundet er opptatt av å heve lønningene til lavlønnede kvinner som har lav utdannelse. Unio er opptatt av å gi et ekstra lønnsløft slik at kvinner i offentlig sektor med fire-fem års utdannelse kan tjene like mye som for eksempel ingeniører i det private. Unio mener at regjeringen i årets oppgjør ikke har løftet en finger for å sikre likelønn, mens Fagforbundet er fornøyd med det ”deres kvinner” til slutt kom godt ut. Likelønn kan ikke kjøres fram som en vinnersak for de rødgrønne og LO. Det spørs om retorikken holder til neste oppgjør når resultatet ved årets oppgjør ble så magert. Fortsett å lese Ufrivillig deltid

Intern oppvask om likelønn

Den konstruerte enigheten mellom Sykepleierforbundet og Fagforbundet om likelønn er rasert. LO vil ikke ha noe av at de med utdanning stikker av med høye lønnstillegg for å ta igjen privat sektor,

Arbeidstakerne sto så godt sammen som det lot seg gjøre i kravet om likelønn i årets lønnsoppgjør. Akademikere og representanter for høyskolegruppene la noe helt annet i dette enn LO og Fagforbundet, men de fant formuleringer og forhandlingsopplegg som pakket inn uenigheten. I Dagens Næringsliv har Fagforbundets Gerd Kristiansen og Sykepleierforbundets Lisbeth Normann den siste uken demonstrert for all verden hvor uenige de er.

Sykepleierforbundet og utdanningsgruppene ble de store taperne i årets oppgjør. De hadde satset på at regjeringen ville legge ekstra penger på bordet for å sikre at avstanden i lønn mellom for eksempel lærere og sykepleiere i offentlig sektor og ansette med tilsvarende utdannelse i privat sektor, ble redusert. Dette hadde Likelønnskommisjonen gått inn for, og flere rødgrønne politikere sa i valgkampen at det var på tide med en egen likelønnspott for å utjevne lønnsforskjellene mellom menn og kvinner. Selv om regjeringen utallige ganger sa at det ikke ble aktuelt å legge penger på bordet utover rammen, kjørte Sykepleierforbundet og Unio hardt på denne linjen. De ville presse regjeringen i kne. Men det nyttet ikke. Fortsett å lese Intern oppvask om likelønn

Rødgrønne slag i luften

SV er i ferd med å vikle seg inn i et nytt nederlag når de vil tvinge Statoil ut av oljesanden. Enda mer drømmeaktig er LO som vil tvinge Hydro til å investere mer her hjemme. Trond Giske kommer ikke til å bite på noen av delene.

Oljesand er noe svineri hvis man har klimagassbrillene på. Det kan til og med Statoil-sjef Helge Lund være enig i. Men han forsvarer at Statoil driver i oljesandbransjen fordi han mener de skal kunne komme opp med en mer effektiv renseteknologi. Det blir ikke så ille som kritikerne vil ha det til.

KrF har tidligere forsøkt å få Stortinget til å gjøre et fremstøt for å få Statoil til å droppe sitt store oljesandprosjektet. Regjeringen vil imidlertid ikke overstyre Statoil. SV er sugen på klimapolitiske seiere. Nå sysler de med tanken på å ta fram pisken og tvinge Helge Lund til å droppe oljesandsengasjementet. De er ikke alene. På Statoils generalforsamling neste uke vil Storebrand kapitalforvaltning og det svenske fondet Folksam støtte et forslag fra miniaksjonærene WWF og Greenpeace om at selskapet skal trekke seg ut av prosjektet i Canada.

Skjerpet miljøprofil

SV har ingen tro på at jobben kan gjøres på en ukes tid. Tanken er at skjerpe miljøprofilen i eierskapsmeldingen som skal legges fram til høsten. SVs næringspolitiske talsmann, Alf E. Holmelid, sier til NTB at han tror SV vil få gjennomslag for skjerpede miljøkrav i statens eierskapspolitikk og at disse kravene blir så pass krevende at Statoil ikke kan noe annet enn å droppe oljesanden. Vel, vel, det er lov å være optimist. Fortsett å lese Rødgrønne slag i luften

Velment svada om likelønn

Slaget om likelønnspott er tapt. Nå jubler tilhengerne over at LO vil ha likelønnsløft. Det er ikke en sjel i mot. Men hvem skal få mindre når noen kvinneyrker skal få mer?  Det er vel ikke alle mannfolkene i politiet?

Når man forhandler, og særlig dersom man forhandler på vegne av tusenvis av medlemmer, gjelder det ikke å innrømme nederlag før det er helt nødvendig. I månedsvis har representanter for kvinneyrkene snakket om det i år må settes av midler til en sentral likelønnspott som kommer i tillegg til det ordinære lønnoppgjøret. I går sa LOs representantskap nei til en egen likelønnspott. LO-leder Roar Flåthen leverte imidlertid en tale med saftig og god retorikk der han krevde et likelønnsløft. Svært mange av LOs medlemmer er lavtlønnede. Her er kvinnene i flertall. Det er standard for LO å kreve lavtlønnstillegg som i år også kan betegnes som likelønnsløft. Fiks løsning.

Det som gir likelønnskjemperne håp om å nå fram med sin sak, er at LO ikke stenger døren for at man kan få et bedre oppgjør i offentlig enn i privat sektor. John G. Bernander i NHO falt definitivt ikke av stolen da han fikk høre LOs krav i går. LO legger opp til et moderat oppgjør. Næringslivet tåler ikke noe annet. Men godtar de et frislepp av lønn i offentlig sektor og uthuler frontfagsmodellen? Var det det Flåthen sa? Fortsett å lese Velment svada om likelønn