Dyr konkurranse om operasjoner

LEDER: Konkurransedirektør Knut Eggum Joahnsen misliker de offentlige sykehusens dobbetrolle og ivrer for mer konkurranse. Vi tror det er få kloke tanker eller effektive tiltak han kan bringe til torgs som pasientene kan ha glede og nytte av, skriver redaktør Magne Lerø.

Direktør Knut Eggum Johansen i Konkurransetilsynet ivrer for konkurranse. Med den nye konkurranseloven har han utvilsomt fått et effektivt våpen for å skyte ned det som hindrer kunder og forbrukere å få gode tjenester og varer til lavest mulig pris. Konkurranse er den medisinen Eggum Johansen har fått til utdeling. Den virker mot mye, men Eggum Johansen må ikke tro han disponerer over en effektiv universalmedisin.

Aftenposten kjører for tiden en serie om privatiseringen i helsevesenet. Den viser at de private klinikkene er rene gullgruvene for sine eiere. Mens de offentlige sykehusene går med store underskudd, har private klinikker resultatmarginer både på 20, 30 og 40 prosent. Mens kirurger på de offentlige sykehusene kan tjene en million, kan kirurgene på enkelte private klinikker dra inn tre millioner i årslønn på å utføre enklere operasjoner. Man ser tendenser til at det offentlige tappes for spesialkompetanse fordi de private klinikken tilbyr langt bedre lønn.

Knut Eggum Johansens kommentar til Aftenposten i denne forbindelse er at han misliker de offentlige sykehusenes dobbeltrolle. Han mener det er behov for en opprydning innen helsesektoren, og peker på at private aktører mener de blir holdt utenfor.

Når man ser hvor lukrativt det er å drive privat klinikk, under det oss ikke om det er en lang kø av privat aktører som gjerne vil ha et godt ben innenfor helsemarkedet. Men vi er ikke overbevist om at Knut Eggum Johansen er på rett spor når han snakker om de offentlige sykehusenes dobbeltrolle. Hva er det han har tenkt seg? At det skal lages nye strukturer som skiller klart mellom den som bestiller og den som leverer en tjeneste? Det er dødfødt å se for seg slike strukturer i sykehussektoren. Det får holde med at vi har helseforetak som har et overordnet ansvar for at det blir kjøpt inn private tjenester der det er best og billigst.

Hadde det nå vært slik at økt bruk at private klinikker hadde vært en suksess, kunne vi forstått at det nå ble tatt til orde for mer konkurranse. Men det er ingen ting som tyder på at private klinikker klarer å levere biligere tjeneste enn de offentlige sykehusene. Det virker som om det koster samfunnet mer å ha så liten kapasitet på de offentlige sykehusene at man må kjøpe dyre tjenester hos private klinikker.

I teorien skal nå leger og pasienter kunne shoppe sykehustjenester der det er best og billigst. I praksis skjer ikke det. Før en operasjon oppfører vi oss ikke som vi gjør når vi skal kjøpe bil. Det finnes ikke et marked for sykehustjenester som fungerer slik andre markeder gjør. Derfor passer ikke vanlig konkurranseteori. Vi tror det er få kloke tanker eller effektive tiltak Knut Eggum Johansen kan bringe til torgs som pasientene vil få glede og nytte av.

Den høye fortjenesten de private klinikken opererer med skal det gjøres noe med, sies det fra Helsedepartementet. De varsler styringssignaler til helseforetakene om at de må være tøffere i anbud og forhandlinger med de private klinikkene. Det er bare å ønske lykke til.

Helsesektoren kjennetegnes av knapphet på ressurser og kompetanse og et stadig økende behov i befolkningen for medisinske tjenester. I denne situasjonen tviler vi på om løsningen er mer konkurranse mellom offentlige og private aktører. Private klinikker er kommet for å bli, men de må i større grad leve av et marked og ikke basere seg på fullfinansierte tjenester som det offentlige betaler.