Kvarme uten mørke

LEDER: Det mørket som enkelte spådde ville sige inn over Oslo dersom Ole Chr. Kvarme ble utnevnt til biskop, så man ikke mye tid ved innsettelsen i går. Også pave Johannes Paul II har klart seg godt selv om han har ment noe annen enn folkeflertallet, skriver redaktør Magne Lerø.

Det mørket som enkelte spådde ville sige inn over Oslo dersom Ole Chr. Kvarme ble utnevnt til biskop, har vi ennå ikke sett så mye til. Innsettelsen i går ble en markering av vilje til toleranse og å bygge broer. Det var lite som tydet på at det nå er en mørkemann som har inntatt Oslo bispestol. Det kan være at Ole Chr. Kvarme klarer å bli en biskop som de fleste i byen får et positivt inntrykk av, selv om man ikke er enige med ham i synet på homofile. Hvis han klarer denne lederutfordringen, kommer han til å bli en meget betydningsfull biskop.

Ingen kan forvente at Kvarme vil endre sitt syn på homofili de nærmeste årene. Det avgjørende vil være hvordan han velger å markere sitt syn. Noen som deler Kvarmes syn, hevder at dette er det eneste riktige, at de er sikre på å stå på Bibelens grunn, og de legger ikke skjul på at de som ikke deler ens eget syn tar alvorlig feil. Den motsatte ytterligheten vil være å gi til kjenne sitt syn, be om å bli respekter for det og si at man aksepterer at andre mener noe annet og at det må være rom for begge syn i kirken. Det avgjørende er ikke alltid hva man mener, men måten man mener det på.

Kvarme vil ikke ordinere homofile samboende prester. Det kan Oslo bispedømme leve med, så lenge det er dette Kirkemøtet mener. Hvis Kirkemøtet mener det skal åpnes for at homofilt samboende prester kan ordineres, må Kvarme aksepterer at andre biskoper foretar ordinasjon av prester som skal jobbe i Oslo. Verre er det ikke. Det avgjørende vil være at Kvarme forholder seg til homofile prester på lik linje med de andre prestene i bispedømmet. Hvis ikke må han bruke mye tid på stadige konfrontasjoner med de homofile. Vi tror han er klok nok til ikke å gjøre homofili til en hovedsak i praksis.

Biskopene i Den norske kirke skiller seg ut både fra biskoper i andre kirker og ledere flest, ved at de etter hvert har fått lite formell makt. Det er bispedømmerådet som sitter med det formelle arbeidsgiveransvaret og som rår over de økonomiske ressursene. Biskopene må derfor lede først og fremst gjennom at de makter å overbevise, engasjere og motivere. Biskopenes oppgave er å synliggjøre kirken. Deres ord har vekt fordi de er valgt ut til å være prestenes og de troendes fremste representanter.

Samtidig som Ole Chr. Kvarme ble innsatt som biskop i Oslo, avsluttet pave Johannes Paul II sin tjeneste. Paven er en av verdens mektigste ledere. Paven har stor formell makt, men de siste årene er det paven som åndelig leder som har vært i fokus. Paven har vært ute av stand til å fungere som effektiv leder, men ingen har vært i tvil om at han har utøvet sitt åndelige lederskap tydeligere enn noen gang kun ved å vise seg eller hviske fram «velsignelsens ord».

Paven representerer noe som er betydelig større enn ham selv: den to tusen år gamle, verdensvide kirke. Den autoritet som Paven har utvist, miner om den autoritet og ledelse avholdte kongelige kan utøve overfor landets innbyggere. De kongelige representerer nasjonens kultur og historie. Oslo biskop er landets fremste representant for den tusen år gamle norske kirke.

Kvarme går inn i en rolle som er langt større enn det han selv representerer. Den spesielle utfordringen biskopen i Oslo er tillagt, er å stå fram som en samlende skikkelse for Den norske kirke i møte med det offisielle Norge og kirkens mange medlemmer. Kvarmes evne til å berøre menneskers hjerter, vil være avgjørende for hvilken posisjon han vil få. Pave Johannes Paul har maktet å nå inn til folks hjerter, til tross for at han har mange meninger som ikke deles av verdens mange millioner katolikker.

Innsettelsen i går gikk bedre enn en kunne forvente. Det ble utvilsomt en positiv opplevelse for Ole Chr. Kvarme. Forrige søndag hadde Kvarme en avskjedsgudstjeneste i Fredrikstad. Der opplevde man en gråtkvalt biskop på prekestolen som tok avskjed med medarbeidere og kirkefolk. Kvarme er en biskop som tydeligvis lar seg berøre. Det er en god egenskap for å fylle bisperollen i en tid hvor det spørres etter nærhet og ekthet.