Urealistisk om pensjon

Folk hører ikke på politikerne som vil at vi skal jobbe mer før vi pensjonerer oss. Dersom pensjonsordningen blir for god, vil enda flere velge pensjon framfor å jobbe, skriver redaktør Magne Lerø.

Stortinget har slått fast at det skal lønne seg å ikke pensjonere seg tidlig. Ennå er man ikke blitt enig om hva det skal bety i praksis. I de pågående lønnsforhandlingene later LO som om de ikke har hørt hva politikerne har sagt. De truer med streik dersom regjeringen ikke gjør det motsatte av det de egentlig vil. Politikerne vil ikke lenger at det skal være mulig å pensjoner seg ved fylte 62 år uten å tape på det.

Regjeringen velger sannsynligvis å forlenge nåværende ordning. De vil heller skjære igjennom i Stortinget enn å risikere en streik knyttet til AFP.

Aftenposten kan i dag fortelle at folk har temmelig urealistiske forventninger til pensjon. Vitals pensjonsbaromter, som bygger på en undersøkelse utført av Norsk Respons, viser at 30 prosent av befolkningen ønsker å gå av med pensjon før de fyller 62 år. I 2005 var det 21 prosent som ønsket det. 72 prosent av befolkningen ønsker å pensjonere seg før de fyller 67 år.

Undersøkelsen viser samtidig at det er mye ønsketenkning knyttet til pensjon. 40 prosent sier de vil ha mer enn 70 prosent av lønnen når de pensjonerer seg. Det er det særdeles får som kan regne med.

En undersøkelse utført MMI for Storebrand viser at 64 prosent av befolkningen ønsker å gå av med pensjon før de fyller 60 dersom økonomien ikke spiller noen rolle. Når folk får regnet ut hva de faktisk får i pensjon, er det bare ti prosent som vil gå av før de fyller 60 år.

Disse undersøkelsene er tatt opp etter at vi har hatt en omfattende debatt om pensjonsordninger. Ingen kan ha unngått å få meg seg at politikerne mener vi ikke kan førtidspensjonere oss slik som i dag. Men dette når man ikke inn til folk med. Andelen av yrkesaktive som ønsker å førtidspensjonere seg, øker. Dersom pensjonsordningen blir for gode, vil enda flere velge pensjon framfor å jobbe.

I pensjonsdebatten velger folk å lytte til LO og fagorganisasjonene som forsvarer AFP og er opptatt av at ingen må tape på en ny pensjonsordning.

Det er et politisk flertall for at det skal lønne seg å jobbe lenger eller for å si det med andre ord: Man skal tape på å førtidspensjonere seg. Det er lagt fram flere modeller for hvordan pensjonen skal beregnes. Aftenposten skriver i dag at KLP Forsikring har foreslått en ny modell. Direktør Knut Bratland anbefaler et system med bonus for de som jobber etter de fyller 62 år. Arbeidsinntekt etter 62 år skal altså telle mer enn arbeidsinntekt i yngre alder. Stortinget har forutsatt at alle yrkesaktive år skal telle likt. Det kan virke som om KLPs opplegg har en pedagogisk fordel. Særlig dersom det utformes slik at en 62 åring enkelt kan få oversikt over hvor mye mer man vil få i årlig pensjonsutbetaling ved å jobbe fram mot 70 år.

De seinere år har pensjon vært knyttet til lønnsforhandlingene. Det har gjort det hele mer komplisert, men dette er en riktig utvikling. Lønn og pensjon hører sammen, både for arbeidstakere og arbeidsgivere. Det hadde selvsagt vært enklere om arbeidsgivere tok ansvar for lønna og arbeidstakerne selv tok ansvar for sin egen pensjon. Det vil være å skru utviklingen tilbake. Samfunnet har bestemt seg for at det skal være en sammenheng mellom lønn og pensjon som arbeidsgiver gis ansvar for. Det betyr ikke at den enkelte kan frasi seg ansvaret for hva man faktisk skal få utbetelt når man en gang pensjonerer seg. Den som vil ha mer i pensjonsordning enn det samfunnet har bestemt skal gjelde for alle, må man jobbe lenger eller sørge for å tegne spare og forsikringsordninger som gir utbetaling når vanlig lønnsinntekt opphører.