Stoltenbergs reformsfamling

Som reformator er Jens Stoltenberg er blek skygge av seg selv. Slik måtte det gå da han bandt seg opp til SV og Sp. Det meste blir som før- så lenge det varer.

I partilederdebatten på NRK i går pekte Dagfinn Høybråten (KrF) på at de rødgrønnes svakhet er at de ikke makter å gjennomføre nødvendige reformer. Han brukte Nav-reformen og den såkalte samhandlingsreformen som eksempler. Da Jens Stoltenberg dannet sin første regjering, var reform av offentlig sektor en hovedsak. Jens Stoltenberg frontet privatisering av Statoil og flytte sykehusene fra fylkeskommunen til statlige helseforetak. Det var betydelig motstand mot disse ”moderniseringene” i eget parti, særlig fra venstrefløyen i partiet. Da det ble kjent før valget i 2001 at Stoltenberg også hadde vært inne på tanken om å stramme inn på sykelønnsordningen, fikk velgerne nok. Valget i 2001 ble en katastrofe for Ap. De fikk under 25 prosent av stemmene. Entusiasmen for å gjennomføre omstridte, men nødvendige reformer falt dødt til jorden.

1 2005 var Jens Stoltenberg tilbake i regjeringskontorene. Den første store reformen de rødgrønne måtte legge på hylla, var regionreformen. Det har vært jobbet i årevis med å slå sammen fylker til større regioner. Sp hadde ikke sittet på regjeringstaburettene lenge før de gjorde det klart at en forutsetning var at fylkene ble enige om å slå seg sammen. Det ble de selvsagt ikke. Det endte med at de rødgrønne la hele reformen på hylla.

Nav-reformen

Nav-reformen var det de borgerlige med Dagfinn Høybråten i spissen som fant på. Fra faglig hold ble det advart mot en slik ”alt i en smørje”-reform. Men politikerne var overbevist om at det ville bli mer effektivt å slå sammen sosialkontor, trygdekontor og Aetat. Nå skulle folk kunne henvende seg et sted og ikke bli sendt hit og dit i evig jakt på å finne ut av hva de skulle ha av offentlige ytelser. Nav-reformen ble solgt inn som et gode for folk flest.

Reformen endte med full krise som toppet seg i fjor. Nav er blitt et symbol på en offentlig sektor som ikke fungerer godt nok. Dagfinn Høybråten kritiserer regjeringen for å ha mislykkes med å iverksette reformen. Han mener tanken bak var riktig. Meningene er nok delte om det er blitt billigere og bedre enn det var.

Store reformer blir gjerne ledsaget av økte bevilgninger. Det har ikke vært tilfelle når det gjelder Nav annet enn på den måten at budsjettene har økt som følge av de ytelser folk har rett på. Man vil forsøke samordning i håp om at man kan spare penger og at folk bli avhengig av mindre støtte.

Kutte kostander

Nå skal det kuttes kostnader. Det er ikke penger til nye reformer, med mindre det kan gi bede kontroll med kostnader og mer effektive tjenester. Sykehusreformen har vært vellykket. Selv om man har slitt med store underskudd i mange år, har man hatt mer kontroll over situasjonen enn man hadde da fylkeskommunen hadde ansvaret for sykehusene. SV og Sp har ingen sans for organiseringen i helseforetak. De mener det gir for liten politisk styring. Ap mener det motsatte. De vet at dersom politikerne skal blande seg inn i smått og stort, øker kostnadene.

Pensjonsreformen fikk de rødgrønne landet på et vis. Tiden vil vise hvor dyr denne reformen blir. I realiteten er pensjonsalderen senket til 62 år.  

I høst rykket Jens Stoltenberg ut og tok til orde for sterkere virkemidler for å få ned sykefraværet. LO og SV sørget for at det kom lite ut av dette.

Regjeringen er bekymret for de galopperende kostnadene knyttet til syke og eldre. Sp truer med å gå ut av regjeringen dersom effektiviseringen av Helse-Norge ikke stopper opp. Det skjer sakte, men sikkert at tjenestetilbudet ved lokalsykehusene trappes ned. Nå vil Sp at Ap skal erklære at ikke en eneste fødeavdeling eller akuttfunksjon ved et lokalsykehus skal legges ned. Det er uklart hvordan Ap vil møte kravet fra sp.

Den siste store helsereformen rakk Bjarne Håkon Hanssen å lansere før han gjorde høyt gasjert konsulent av seg. Også den kokte ned til fint lite denne uken. De rødgrønne er uenige innad. Helseministeren virker selv i tvil. I alle fall har hun ikke fått mandat til å banke noe igjennom.

Politidirektør Ingelin Killengreen tok denne uken til orde for en reform innen politiet. Hun mener det er ineffektivt med 20 politidistrikter og haugevis av lensmannskontor. Men Sps leder, Liv Signe Navarsete og Politiforbundet s Johannessen sørger vel for at det ikke blir mye av den slags reformer heller.

Jens Stoltenberg ser nok hva som burde vært gjort, men han er i regjering med to som ikke vil gjøre det.