Ufrivillig deltid

Det er godt Hanne Bjurstrøm setter foten ettertrykkelig ned for L0s krav om å gi deltidsansatte lovfestet rett til å jobbe heltid. Flere kan få heltidsjobb om arbeidstakerorganisasjonene viser mer fleksibilitet med hensyn til turnuser og arbeidstid,.

Når LO støtter den rødgrønne regjeringen, vil de ha noe igjen for det. Ingen faglige rettigheter skal svekkes og LO må kunne vise til at samarbeidet med de rødgrønne fører til styrking av  arbeidstakernes rettigheter. LO har nådd et stykke på vei i kampen mot sosial dumping. De nådde ikke fram i sin kamp mot EUs tjenestedirektiv. Likelønn har stått høyt på dagsordenen i flere år. Før årets forhandlinger virket det som om både LO og alle arbeidstakerorganisasjonene var enige. Det er de aldeles ikke. LO representert ved Fagforbundet er opptatt av å heve lønningene til lavlønnede kvinner som har lav utdannelse. Unio er opptatt av å gi et ekstra lønnsløft slik at kvinner i offentlig sektor med fire-fem års utdannelse kan tjene like mye som for eksempel ingeniører i det private. Unio mener at regjeringen i årets oppgjør ikke har løftet en finger for å sikre likelønn, mens Fagforbundet er fornøyd med det ”deres kvinner” til slutt kom godt ut. Likelønn kan ikke kjøres fram som en vinnersak for de rødgrønne og LO. Det spørs om retorikken holder til neste oppgjør når resultatet ved årets oppgjør ble så magert.

Likelønnsstatestikken

Den neste saken LO kjører fram og som er knyttet til bestrebelsene på å sikre økt likelønn, er kravet om at de som jobber deltid skal ha rett til hel stilling. Bakgrunnen er at mange kvinner jobber deltid mot sin vilje. Når det er flere kvinner enn menn som jobber deltid, slår selvsagt dette negativt ut på likelønnsstatistikken.

Da Jens Stoltenberg møtte de tillitsvalgte i LO og Ap tidligere denne uken, viste han en kjølig holdning til LOs krav om en ny lov som sikrer deltidsansatte rett til hele stilling. Nå er det full krangel mellom Ap og LO om deltid, skriver Dagsavisen i dag. Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm har smelt igjen døra for LOs krav om lovfesting.

–        Vi gir oss ikke, sier LOs nestleder, Gerd Kristiansen. 

Fortrinnsrett

I NHO vender de det døve øret til LO når de begynner å snakke om lovfestet rett til hel stilling. Dette er så langt unna det NHO kan tenke seg, at det er påfallende at LO i det hele tatt tar opp saken med NHO. NHO vil stritte imot med alle de piggene de har. Hvis en bedrift eller sykehus har behov for å utvide arbeidskraften med en halv stilling, kan det ikke være slik at den som ansettes etter kort tid kan komme og kreve full stilling. Noe annet er det dersom bedriften skal øke bemanningen ytterligere. Da har deltidsansatte i dag rett til å kreve at de skal ha fortrinnsrett til å få en hel stilling.

I dag har arbeidstakere som er i hel stilling, rett til å gå ned i halv stilling for eksempel i forbindelse med omsorg for barn. Mange arbeidsgivere strekker seg langt for å imøtekomme ansattes ønsker om å jobbe redusert stilling for kortere eller lengre tid. Det er flest kvinner som velger deltid. 

Når mange ønsker å jobbe deltid, vil det nødvendigvis oppstå et behov for arbeidsgiver til å supplere med deltidsstillinger.

Søndagsvakter

På sykehus og sykehjem kunne en med letthet imøtekomme ønsket til flere kvinner om å få jobbe heltid. Grunnen til at det ikke går, er de rigorøse turnusbestemmelsene. For Sykepleierforbundet er turnusen som ei hellig ku å regne. Men dersom en sykepleier for eksempel var villig til å jobbe noen flere timer per uke utenfor kjernetiden, ville mye være vunnet. Noen sykepleiere er i en livssituasjon der de gjerne kunne tatt flere søndagsvakter. Men det går ikke i forhold til turnusen som Sykepleierforbundet vokter på. Arbeidsgiverne er til og med villige til å øke lønnen dersom en kunne oppnå mer fleksibilitet. Men nei. Det skal være som det er.

Da blir det som det er når det gjelder deltid også. Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm er åpen for å drøfte ulike tiltak for å sikre at flere kvinner som ønsker å jobbe heltid faktisk får det. Det må hun selvsagt si. Men det er ikke all verdens LO og de rødgrønne kan finne på. Staten kan ikke griper inn i den enkelte arbeidsgivers rett til å bestemme hvor stor bemanning en trenger.