Bomskudd om helse og arbeid

Å lovfeste rett til heltid og herjing med vikarer er et blindspor. Det er endringer i arbeidstidsbestemmelse som kan gi mer heltid, få redusert antall lovbrudd og bedre forholdene for pasienter og pleietrengende.  

Adeccosaken lå an til å kunne bli en god sak for de rødgrønne. Her skulle det kjøres hva remmer og tøy kunne holde mot brudd på Arbeidsmiljøloven,«bestemor på anbud» og sosial dumping. Så viste det seg at Adecco ikke er en «versting» når det gjelder lovbrudd. I helseforetakene ble det i fjor registrert ti tusenvis av brudd på arbeidsmiljøloven. Arbeidsmiljøloven brytes over en lav sko på kommunale sykehjem.

Nå forsøker en selvsagt å skjerpe seg. De tar ikke sjansen på så mange doble vakter som tidligere. De må forsøke i det minste å få antall grove brudd på arbeidstidsbestemmelsene ned. Og hvordan skal de klare det? Det er begrenset hvor mange vikarer et sykehjem har på sin egen vikarliste. For å få kabalen til å gå opp, må de henvende seg til vikarbyråene som kanskje har folk å tilby.

Men Fagforbundet med støtte fra flere rødgrønne politikere vil ha slutt på den innleide vikarbruken. En rekke eksperter som mandag Morgen har snakket med, regner med det økt vikarbruk framover

Nå kjører kvinnebevegelsen i Ap, SV og Sp fram kravet om rett til heltidsarbeid for alle som ønsker det. Det skal være mellom 70 og 115 000 deltidsansatte i landet som egentlig ønsker å jobbe fulltid. De fleste av disse jobber i helse- og sosialsektoren.

Er det da noe problem? Er det ikke bare å la disse få jobbe heltid istedenfor å leie inn en hær med vikarer? Så enkelt er det ikke. Det kommer av tariffavtalene som pleiepersonalets arbeidstid. Standard er arbeid fra 7 til 15, 14.30 til 22.30 og vakt hver tredje helg. Vaktplanene går ikke opp med kun heltidsstillinger. En må skjøte på med folk som kan ta deltid i form av helgevakter og kveldsvakter. Slik oppstår det er behov for mange deltidsstillinger.

Så lenge arbeidstidbestemmelsene er som de er, vil en lovfestet rett til å jobbe heltid føre til at man må ha flere på jobb på dagtid enn det det er behov for. Kostnadene for sykehjem og sykehus vil øke når ansatte krever sin rett til å få jobbe heltid.

Hvis et slikt krav blir lovfestet, vil det føre til en økning i innleie av vikarer. Da blir nemlig arbeidsgiver opptatt av ikke å ansette for mange i fast stilling som kan komme til å kreve å få jobbe heltid. Vi har sett det samme når det gjelder forbudet mot å ansette i  midlertidige stillinger. Når arbeidsgiver er avskåret fra midlertidige ansettelser, velger en å leie inn vikarer selv om det er dyrere. En tar i alle fall ikke sjansen på å ansette flere i fast stilling.

I Bergen prøver de ut alternative turnuser med stort hell. En har fem nivåer på turnusene. Den lengste turnusen, den såkalte «Nordsjøturnusen», består av 14 timers vakter syv dager på rad, deretter to, tre uker fri. Den milde varianten er to vakter på 14 timer etter hverandre. Det var «Nordsjøvarianten» og enda litt til de svenske sykepleierne fra Adecco fulgte. Problemet var at de ikke hadde fått dispensasjon fra Arbeidsmiljøloven. Da framsto det som et grovt brudd på arbeidstidsbestemmelsene.

Hvis Norsk Sykepleierforbund hadde gått med på la de sykepleiere som ønsket det, få jobbet alternative turnuser, ville antallet heltidsansatte økt. Ingen må tro at arbeidsgivere synes det er spesiell gjevt å ha en stor flokk ansatte i 30, 40 eller 50 prosents stilling. Det er en fordel både for pasienter, beboere, arbeidsgivere og ansatte at flere får økt sin stillingsprosent.

Når SV i dag i Klassekampen durer løs mot Adecco, må vi nesten be de om å gli seg litt bedre i øynene. Adecco Helse er historie. Det er grenser for hvor lenge en skal forsøke på å utnytte andres synder. Se på hva som skjer i statens sykehus og i kommunenes sykehjem. Begynn der. Der er det mest å ta av dersom en er opptatt av at de lovfestede arbeidstidsbestemmelser skal holdes. Vi minne SV om at Helsetilsynet i forrige uke la fram en rapport som viser at det skjer lovbrudd knyttet til pasienters rett til tilsyn og omsorg ved to av tre sykehjem. For sikkerhets skyld minner vi om at det kun er to prosent av sykehjemmene som drives av kommersielle aktører.

Velgerne er ikke dumme. De hopper ikke på SVs forsøk på å dreie debatten bort fra forholdene for syke – og pleietrengende i det offentlige.

Å lovfeste rett til heltid er et blindspor. Det der rødgrønne kan foreta seg for å bedre forholdene ved sykehus og sykehjem, er å myke opp arbeidstidsbestemmelsene. Sykepleierforbundet har ennå ikke kommet seg ut av den vranglåsen de har havnet i. De bør snart innse at ansatte ønsker større fleksibilitet enn i dag med hensyn til når de kan jobbe.

Uten vikarbransjen blir det katastrofe i Helse-Norge.  Vikarbruken innen helse og omsorg økte med 14 prosent fra 2009 til 2010. Den største gruppen helsevikarer kommer fra Sverige. Hvis alle svenskevikarene ikke får jobbe mer enn 7,5 timers dag, vil en god del av dem droppe ut. Og hva skal vi da gjøre? Helse-Norge trenger all de arbeidskraft en kan få, og behovet vil øke radikalt i årene framover. Det haster med å innføre Nordsjø-turnus for de sykepleiere som ønsker det.