Nytenkning om pengebruk

Når det gjelder finansiering av veier og jernbane, er det gode grunner for Ap å lytte både til Sp og Frp. Høyres iver for å få inn privat kapital alle steder, kan de alle vende det døve øret til.

Når nasjonal transportplan skal legges fram neste år, vil Sp gå inn for at samferdselsinvesteringer løftes ut av statsbudsjettet. Samferdselsminster Magnhild Meltveit Kleppa har bestemt som for å utrede hvordan det kan gjøres til tross for at både Sigbjørn Johnsen og Jens Stoltenberg har vendt tommelen ned for å operere med egne investeringsbudsjetter ved siden av det vanlige statsbudsjettet.  De borgerlige har alt bestemt seg for at de vil innføre en slik modell for å få fart på investeringene knyttet til jernbane og veier. SV støtter Sp. Dermed er det Ap mot alle andre. Det samme er tilfelle når det gjelder dagens foretaksmodell for sykehus. Alle utenom Ap har sagt de vil ha en ny styringsstruktur.

Sps leder Liv Signe Navarsete sier til Klassekampen at Ap er i ferd med å gjøre en generaltabbe ved å motsette seg en slik nyordning. Hun  frykter en storstilet privatisering innen samferdsel dersom de borgerlige overtar etter 2013. Istedenfor vil hun ha en ny modell som viser vilje til satsing. Det mener hun vil gi stor uttelling i viktige velgergrupper. I tillegg peker Navarsete at det blir bedre, billigere og raskere når en kan bruke flere titalls millioner på få år og avskrive de etter hvert i stedet for å basere seg og bevilgninger år for år.

Ap i bakleksa

Navarsete har rett. Ap er i ferd med å havne i bakleksa i denne saken.

Høyre ivrer for å få inn privat kapital for å finansier store offentlige prosjekter. Hva er poenget med det? Staten er tjukk i penger. I andre land hvor det offentliges finansieringsevne er svak, kan det ha noe for seg å privatisere offentlige investeringer. Men ikke i Norge.  At det er fristende for private kapitalister å låne penger til staten, er forståelig. Det gir sikker avkastning. Men de som rår over investeringsmidler her til lands, bør heller investere i næringslivet i Norge og i utlandet.    

Frp har i årevis ivret for å bruke med oljepenger. Det kommer ikke til å skje at Stortinget kommer til å pøse på med oljemilliarder både til det ene og det andre. Det vil skape en press i økonomien og vil i løpet av få år svekke norsk økonomi. Dette er det alminnelig enighet om. Frp har midlertid rett i at vi tåler å investere mer i infrastruktur, fordi dette er et godt stykke på vei er investeringer som vil gi økt lønnsomhet. Om vi øker investeringene til vei og jernbane med et par titalls milliarder, vil ikke det svekke norsk økonomi om det gjøres på en fornuftig måte.

Lykke til

Politikerne burde klare å bli enige om en modell som gjør dette mulig. Liv Signe Navarsete  får ha lykke til med å bevege Stoltenberg og Johnsen.

Offentlige bygninger er også i krise. Det finnes cirka fem millioner sykehusbygg i Norge. 40 prosent av bygningsmassen er i dårlig teknisk stand, i følge Multiconsult. Noen av bygningen ved Ullevål er så elendige at de er uegnet for sykehusdrift. Høyres helsepolitiske talsmann, Bent Høye, sier til Dagens Næringsliv at Høyre går inn for å samle alle sykehusbygningene i et felles «Helsebygg» på linje med Statsbygg og Forsvarsbygg. Dette kan ha noe for seg. Men det er grunn til å peke på at det også oppstår en del problemer når man skal leie framfor å eie. Det er betydelige fordeler  med at ledelsen  har ansvar både for drift og bygninger. En må da selv ta stilling til hvordan en vil prioritere mellom drift og vedlikehold, for eksempel.

Å skille ut Jernbaneverket fra NTB kan ikke sies å være et vellykket prosjekt. Vi har til stadighet diskusjoner om hvem som har ansvar for hva.

Hvis tanken med å samle alle sykehusbygningene i et Helsebygg er å få inn privat kapital, bør en spare seg det.