Meningsløs sympatistreik

Jan Davidsen varsler en meningsløs streik. Han kunne like godt stanget hodet i veggen. Men han oppnår selvsagt å lage en politisk huskestue og vise muskler når regjeringen igjen må vedta tvungen lønnsmemd mot sine egne

Jan Davidsen, lederen for Fagforbundet, er i farta for tiden. Han trekker nok i trådene når fagbevegelsen på fylkesplan forsøker å hindre at stortingsrepresentanter som har støttet innføring av EUs vikarbyrådirektiv blir renominert. De vil vise at fagbevegelsen har makt. Alle skal vite at Fagforbundet ikke er å spøke med.

Nå vil Jan Davidsen vise at fagbevegelsen også har makt til å tvinge arbeidsgivere i kne. 22. august gikk 64 medlemmer ved syv private sykehjem ut i streik fordi de ikke har en like god pensjonsordning som ansatte i det offentlige. Motparten NHO-service har gitt beskjed om at de ikke vil forhandle om like pensjonsrettigheter. NHO sentralt har gitt beskjed om at det ikke skal forhandles om pensjon i forbundsvise oppgjør. De sier det ikke kommer på tale å lage kollektive avtaler som er blåkopier av pensjonsordninger i det offentlige.

Nå varsler Jan Davidsen opptrapping av konflikten. Fagforbundet vil sette i gang en sympatistreik i virksomheter og kommuner i KS-området i forbindelse med den pågående konflikten med NHO Service. I verste fall betyr det at 160 794 medlemmer i 949 virksomheter blir tatt ut i streik 18. september. Så gale blir det ikke. Davidsen kommer ikke til å bruke opp alt kruttet med en gang. Det gjelder å få en streik til å vare ved å ta ut flere etter hvert. Da vil mediene rapportere at situasjonen blir verre og verre og man tenker seg at presset på arbeidsgiverne vil øke.

Ikke så plagsom

For en arbeidsgiver isolert sett er ikke en streik nødvendigvis spesielt plagsom. De sparer lønnsutgifter og det er ingen fare at de mister «kunder». Markedet er der hele tiden. De gjør sitt beste for at pasienter og beboere ikke blir rammet og forsøker så godt det lar seg gjøre å gi fagbevegelsen ansvaret.

For begge parter handler det om prinsipper. Det er nesten umulig å finne en løsning når NHO sier de ikke vil forhandle om pensjon en gang. NHO vil la streiken vare inntil problemene blir så store at regjeringen må gripe inn med henvisning til at liv og helse står på spill. NHO vil neppe ta så drastiske virkemidler i bruk som under streiken innen oljesektoren i juni. Da økte NHO krisen ved å ta ut enda flere i streik, vel vitende om at det raskt ville føre til at regjeringen ville vedta tvungen lønnsnemnd. Slik gikk det. LO klaget selvsagt over at regjeringen gikk til dette skrittet. Det hører med. Litt spesielt var det at SV-leder Audun Lysbakken i august rykket ut med kritikk av regjeringen hadde brukt tvungen lønnsnemnd. Han sa det ikke da debatten var oppe, for da hadde han pappaperm.

Det varer ikke lenge før Audun Lysbakken blir tvunget til å advare regjeringen mot å bruke tvungen lønnsnemnd mot Jan Davidsens pleiere. En ny belastende sak for de rødgrønne er i emning.

Streiken så langt er slik en streik skal være, Fagforbundet mot NHO. Nå vil Fagforbundet vikle KS inn i konflikten.

– Dette er litt å rette baker for smed. Hos oss kan de ikke oppnå noen ting. Vi kan ikke innfri deres krav om pensjon i privat sektor, sier forhandlingsleder i KS, Per Kristian Sundnes, til Dagens Næringsliv.

Davidsen forstår

Det forstår nok Davidsen. Han ønsker seg nok en løsning via bakveien, for eksempel ved at kommunene stiller krav om at alle skal ha samme pensjonsordning som i det offentlige dersom de skal drive sykehjem på oppdrag for kommunen. Dette får også KS til å steile.

At fagbevegelsen har mulighet til å vise sin sympati med streikende ved å ta ut andre i streik, er greit. Men her er det snakk om å bringe en annen arbeidsgiverorganisasjon inn i en konflikt der de ikke er part. Det bør ikke vært tillatt.

– Vi beklager sterkt at vi er nødt til å bruke virkemidler som vil ramme mange innbyggere. Når vi likevel velger å ta så hardt i, skyldes det den åpenbare urettferdigheten som ligger i at arbeidstakere som utfører samme jobb i samme bransje, ikke har samme lønns- og pensjonsrettigheter. Det er uakseptabelt, og vi viser nå at hele Fagforbundet står bak de streikende, sier Davidsen.

Det kan Davidsen gjerne mene, men han kommer ingen vei. Den slags prinsipper som han kjemper for må han overlater det til hovedorganisasjonene LO og NHO i tariffoppgjøret i 2014. NHO har det prinsipielle syn at pensjon skal være en individuell sak for hver bedrift som en del av deres personalpolitikk. De vil ikke ha kollektive pensjonsordninger inn i et sentralt avtaleverk.

Petter Furulund i NHO Service peker på at det ikke er uvanlig at folk har forskjellig lønn i det private næringslivet.

– Jan Davidsen er ikke vant til det systemet, for hos dem sentraldirigeres alt. Han må ta inn over seg at privat sektor er annerledes enn offentlig sektor. Det er en berikelse for arbeidstakerne at de har flere lønns- og arbeidsvilkår å velge i, sier Furulund. Han tror Jan Davidsen vet hvor landet ligger og at det er en svertekampanje med politisk og egeninteresse som motiv, han har satt i gang.