Støres signalstyring

Jonas Gahr Støre har valgt å traske i vei på de stiene Anne- Grete Strøm-Erichsen har tråkket opp. Han må passe seg for den typen signalstyring han drev med i UD. Da vil Aps sykehussystem rammes av enda støtte uklarhet om ansvar,

Det er utmerket at det en leder ønsker, faktisk skjer selv om lederen ikke har bedt om det. For politiske ledere er ikke det alltid godt nok. Der gjelder det å eie initiativet, vise at man tar grep og skaper endring til noe bedre. Derfor er det viktig for helseminister Jonas Gahr Støre å få fram at han er initiativtaker til at syv sykehus nå får ny styreleder. Men styreleder i Helse Sør Øst, Per Andres Oksum, har ikke fått med seg at dette er noe Støre har tatt initiativet til. Han sier til Dagens Næringsliv at det er han, ikke Støre, som har tatt initiativet til å skifte ut styreledere. Æres den som æres skal.

Denne saken dukket opp på dagsordenen da Leif Frode Onarheim trakk seg som nestleder i styret for Ahus. Han sa rett ut at det var et problem at Peder Olsen både var styreleder og ansatt i eierselskapet Helse Sør Øst. Han må dermed ivareta to roller. Hvor har han sin primære lojalitet? Selvsagt til Helse Sør Øst som er hans arbeidsgiver.

Nå er ikke det uvanlig at en eier har representanter i styret, men det har dannet seg en oppfatning i offentligheten om at dette er uryddig når det gjelder sykehus. Helse Sør Øst mener selvsagt ikke det. De vil helst ha det slik det har vært. For Helse Sør Øst har det vært praktisk og ekketivt å ha sin mann i styret for Ahus, Sørlandets sykehus og Viken. Det er den måten de har utøvet styring på.Da Støre ble helseminister, ble han møtt med kravet at det minste han burde gjøre var å skape klarhet i ansvarsforholdene rundt sykehusene.

Møte med foretakene

I forrige uke møtte Støre ledelsen i helseforetakene. Der ble denne saken diskutert, men Oksum sier det ikke ble gitt noe pålegg om endringer fra Støre. Han sier han har fulgt denne saken opp fordi det et stilt spørsmål med ordningens legitimitet.

Støre på sin side hevder han har gitt signaler om at dette bør skje. Men det finnes ikke noe i regler og ordninger for helseforetakene at de skal styre etter politiske signaler. Støre kan ikke opptre som en utenriksminister i helse-Norge. I utenrikspolitikken er det slik at alle tar det minste signal fra utenriksministeren om hva som er Norges posisjon i viktige saker.

Det har tidligere oppstått forvirringer om hvilke signaler daværende helseminister Anne-Grete Strøm Erichsen ga om sykehusene i Molde og Kristiansund. Dette utviklet seg til en svært betent sak. Anne-Grete Strøm-Erichsen forsøket å komme seg ut av den signalposisjonen Støre ser ut til å være fortrolig med. Det siste året tok hun styringsgrep i to omganger. Dette kom delvis som kritikk fra Høyre om at hun skygget banen og lot «ansiktsløse byråkrater» styre.

Oppdragsdokumentet for 2012 som følger budsjettet, er mer presist og omfattende enn noen gang. Det er innført nye kvalitetskrav som skal sikre økte overlevelse og helbredelse. Det skal nå rapporteres om overlevelse etter en rekke behandlinger, brukererfaringer fra barselavdelinger og somatiske avdelinger og andel som får behandling innen 20 virkedager for en rekke diagnoser. Helseforetakene må til og med rapportere om de har satt i gang tilbud for de som trenger hjelp for å slutte å røyke. Det er for tiden over 200 parametre sykehus skal rapportere i forhold til.

Det handler altså om mer presis styring, ikke via signaler, men gjennom krav. I mai sørget Strøm-Erichsen for en sterkere «hands on»- styring av sykehusene. Månedlige rapporteringsmøter med helseforetakene ble lovfestet og det ble gjort klart at strukturendringer skulle statsråden selv ta hånd om. Nå er det statsråden, ikke styreleder som skal lede foretaksmøtene. Det skal også kunne holdes felles møter med alle fire foretakene. Videre er helseforetakene pålagt å ha et eget revisjonsutvalg som kan gå inn i de enkelte sykehusene og se til at alle systemer fungerer, at ventelistegarantier blir fulgt, at det ikke skjer brudd på arbeidstidsbestemmelsene og at det ikke er svikt i journalføringen.

Statsråden har altså muligheter for å gripe inn når en ønsker det. Det Oksum indirekte sier til Støre er at det må han selvsagt kunne gjøre, men da må det skje via møter, oppdragsdokumenter eller styringsbrev. Signaler gjelder ikke.

Signalfri modell

Den foretaksmodellen som ble inn ført for 10 år siden, og som Ap nå er de eneste som vil beholde, er i realiteten forlatt. Meningen var at statsråden ikke skulle være så tett på som Anne-Grete Strøm-Erichsen har lagt opp til. Signaler hørte heller ikke hjemme i den opprinnelige foretaksmodellen. Poenget var å gi ansvar ned til styrene og holde fingrene fra fatet. Utviklingen de siste ti årene har gått i retning av å føre flere saker oppover i systemet. Slik oppstår uklarheten. Det toppet seg da det ble kjent via et internt notat i Helse Sør Øst at Anne-Grete Strøm-Erichsen hadde bedt om at det ikke ble lyst ledig rundt 800 stillinger ved A-hus. Dette måtte lederen for Helse Sør-Øst, Bente Mikkelsen ta ansvar for, sa Strøm-Erichsen.Det var Bente Mikkelsen som overstyrte alt og alle ved Ahus og stoppet stillingsannonsene. Hun handlet nok som hun gjorde fordi hun oppfattet et signal fra statsråden. Men hun måtte ta ansvaret. Det forelå ikke referat fra et foretaksmøte eller et styringsbrev som kunne legge ansvar på statsråden.

I et innlegg i DN i dag, peker professor Inger Johanne Pettersen på at også styrene i helseforetakene har endret karakter de siste årene. Det startet med profesjonelle styrer med stor frihet og ansvar for strategi og best mulig ressursutnyttelse innenfor sitt geografiske område. Etter hvert ble legitimiteten til de «proffe» styrene for dårlig. SV og Sp krevde flere politikere inn i styrene. Vi er endt opp med styrer som primært søker å ivareta ulike interessegrupper slik vi er kjent med fra politikken.

Jonas Gahr Støre framstår som forsvarsadvokat, ikke bare for regjeringens sykehuspolitikk, men også for det systemet den styres etter. Det kan være han blir mer systemkritisk etter hvert. Det er i alle fall mulig å håpe på det. Han har valgt å traske i vei på de stiene Anne- Grete Strøm-Erichsen tråkket opp. Han vil være lojal mot den politikken regjeringen har ført og ikke lagt seg på en «her kommer jeg som kan det»-linje. Det er klokt å ikke utrope seg selv til «verdensmester i helsestyring» første uka i ny jobb. Støres problem er ikke at folk tviler på hans evner, kompetanse og vilje til å få satt ting ut i livet. Det er bare litt underlig at han virker så til de grader systemtro og ikke helt tar inn over seg de mange problemene som faktisk Helse Sør Øst sliter alvorlig med.