Nesestyver for Statoil

Det internasjonale energibyrået (IEA) mener to tredjedeler av kullet, oljen og gassen må bli igjen i bakken for å redde klima. Nå kan staten og Statoil starte arbeidet med å finne ut av hvor mye som skal bli liggende igjen på norsk sokkel, skriver redaktør Magne Lerø.

Det er ikke klimaentusiaster som holder til i IEA. Her finner vi energieksperter som utreder og analyserer verdens energisituasjon og peker på utviklingstrekk.  Nå har de lagt fram en framskriving av utviklingen som viser at verdens energiforbruk vil øke med mer enn en tredjedel fram mot 2035. Hvis dagens bruk av fossile energi fortsette, regner de med at de globale temperaturen vil øke med 3,6 grader. Det er nesten det dobbelte av politikernes mål om at økningen ikke må bli på mer enn to grader. Hvis politikerne skal nå to graders- målet, mener IEA at to tredjedeler av verdens reserver av fossil energi må bli liggende igjen i bakken. To tredjedeler av reservene er kull, vel 20 prosent er olje og 15 prosent er gass.

Regjeringen og Statoil er enige om klimamålet på 2 prosent. Men det later til at Statoils klimadirektør Hege Norheim mener IEAs analyse viser at det er kullet som bør bli værende i bakken, fordi det forurenser så mye mer enn olje og gass.

          Verden må redusere bruken av kull og øke bruken av gass, sier Nordheim til Aftenposten. Hun mener det vil redusere utslippene med 30 til 50 prosent.

Det kan hun ha rett i. Det er imidlertid en skjønn drøm hun deler med offentligheten. IEAs analyse viser at forbruket av kull, som i dag ligger litt under oljeforbruket, vil holde seg på omtrent på samme nivå fram mot 2035. Gass er det som vil øke mest.  Bioenergi og annen fornybar energi vil få en beskjeden økning. India, Kina og flere land som opplever økonomisk vekst, er storforbrukere av kull. Det er best og billigst for dem. Derfor blir det som det er. I disse landene peker en på at det er Vesten som er de store forbrukerne av energi og som derfor bør være i front når det gjelder å kutte drastisk i klimautslippene.

Både regjeringen og Statoil gjør klokt i å innstille seg på at det blir stopp i utvinningen av olje og gass på norsk sektor før lagrene er tomme. Vi kan ikke si til Kina og India at de må slutte med å utvinne kull, mens vi skal ha rett til å hente opp alt som finnes av gass og olje i våre nærområder.

Den rapporten IEA la fram i går viser med all tydelighet at den norske olje- og gassvirksomheten ikke er bærekraftig på sikt. Selv om vi det siste året har funnet nye gigantiske forekomster, blir det oppvarmingen av jorden som vil begrense aktiviteten på norsk sokkel. Når dette vil skje, er ikke godt å si.  Neste gang olje- og energiminister Ola Borten Moe uttaler seg om framtiden for norsk olje- og gassnæring bør han ha tatt inn over seg dette.

IEAs årlige «Outlook» som ble lagt fram i går, er et eneste stort rop om at det må satses sterkere på energieffektivisering og fornybar energi. Det har vært snakket om at verdens ledere må få på plass en globalt forpliktende klimaavtale i 2015. Det er lite som tyder på at det vil være mulig. Derfor er vi henvist til hva de enkelte landene kan få til når det gjelder redusert forbruk og alternativ energi. For å få forbruket ned, må prisen økes. Det kan en oppnå ved å sørge for høyere CO2-avgifter.

EU er en pådriver i klimaarbeidet.  Det gir resultater. IEA mener  Europa ligger an til å øke andelen fornybar energi fra dagens 24 prosent  til 44 prosent i 2035. I USA vil en ikke i 2035 ha kommet høyere enn 23 prosent, mens de i Afrika vil ende på 36 prosent.

Når en ser hvor smått det går med å legge om til fornybar energi, har Jens Stoltenberg rett i at noe av det mest effektive Norge kan bidra til, er å gi støtte til energieffektivisering i fattige land. Klimaforliket legger imidlertid opp til at det skal kuttes kraftig her hjemme. Det har på ingen måte løsnet med å komme i gang med hjemmeleksen.