Bytt ut Ahus-styret

Enda en gang har Göran Stiernstedt rotet det til som styreleder for et sykehus. Bent Høie bør rydde opp umiddelbart og sørge for at Stiernstedt er ute før en starter prosessen med å lete etter ny direktør etter Hulda Gunnlaugsdottir.

For to år siden trakk Siri Hatlen seg som administrerende direktør ved Oslo Universitetssykehus (OUS). Slik måtte det nok gå fordi eieren, Helse Sør-Øst, ikke ville være med på hennes langtidsplanlegging som hun hadde rimelig god støtte for blant de ansatte. Hatlen hadde inngående informert Göran Stiernstedt, som da var styreleder, om hva hun ville legge fram for styret. Han tok det til etterretning. Så kom det signal fra Helse Sør–Øst om at Hatlens langsiktige plan for drift og investeringer ikke ville bli godkjent. Stiernstedt valgte da å legge seg på eierens linje. Det opplevde Hatlen som vingling. Hun kunne ikke leve med at styret smadret hennes autoritet som sjef i et viktig spørsmål. Dermed var hennes dager som direktør talte.

Stiernstedt blir spurt i Dagens Næringsliv i dag hva han lærte av denne saken. Han svarer at han «lærte at dialog med ansatte er veldig viktig». Vi må forstå det slik at han ikke vil oppleve det samme ved Ahus som han opplevde ved OUS. Ved OUS fikk han alle i mot seg, både de ansatte og direktøren. Det førte til at han også måtte trekke seg som styreleder. Som styreleder ved Ahus velger han nå å støtte de ansatte og avvikle direktøren.

Han sier til Dagens Næringsliv at Hulda Gunnlaugsdottir måtte gå av fordi dialogen med sykepleierne var brutt. Gunnlaugsdottir gjøres til syndebukk. Derfor må hun ofres. Ved å blåse av striden regner Stiernstedt øyensynlig med at han vil redde skinnet som styreleder. Han forventer at situasjonen vil roe seg ned og at man nå vil begynne å samarbeide.

Stiernstedt bekrefter at styret har stått bak planen om å pålegge ekstra helgevakter og at det er grunnlag for «litt selvkritikk». Han ser ut til å ta kritikk for at de i de hele tatt lot seg lede inn på denne linjen, ikke at de gjorde helomvending.

Helgevakter

Hadde styret med en gang avvist tanken om å pålegge ekstra helgevakter, ville nok Gunnlaugsdottir rettet seg etter det. Men hun fikk så absolutt det inntrykket at styret stilte seg bak disse planene. Et styre kan ombestemme seg hvis forutsetningene endrer seg. Hvis det skjer, er det styreleders oppgave å gå i dialog med direktøren for å finne andre løsninger. Han kunne da tatt en samtale med Gunnlaugsdottir og sagt: «Dropp disse ekstra helgevaktene. Det blir det bare bråk av. Vi får heller gå med litt større underskudd, leve med flere brudd på Arbeidsmiljøloven og bruke flere deltidsstillinger selv om vi er blitt pålagt det motsatte». Istedenfor ombestemmer han seg og stemmer ned sin direktør i styremøtet. Det er bare ikke slik en styreleder opptrer.

Hulda Gunnlaugsdottir er selv sykepleier. Norsk Sykepleierforbund har nå klart å presse ut en av sine egne. Om de jubler på kontoret, er ikke godt å si. Seier i kampen mot mer helgearbeid smakte nok godt, men det følger nok en kraftig bismak med at de har gjort arbeidssituasjonen ulevelig for en av de få kvinnelige sykehussjefene på et slikt nivå, og attpå til en av deres egne.

Det er knapt fire år siden legene ved Ahus gjorde situasjonen bortimot umulig for en av deres egne. Erik Normann var selv lege og kolliderte med medisinernes profesjonsinteresser i måten han ledet sykehus på. Sykepleierne ga ham full støtte.

Om Hulda Gunnlaugsdottir valgte riktig strategi da hun gikk i kampmodus mot sykepleierne, er ikke godt å si. Både styret og Spekter var rede til å ta denne kampen. Saken skal opp i arbeidsretten i november.

Hege Gjessing, president i Den norske legeforening, sier til Aftenposten at det var uheldig at Gunnlaugsdottir valgte å ta konflikt med sykepleierne. Hun sier sykehusets problem er at de mangler senger og bemanning. Det er et omkostningsfritt standpunkt Gjessing inntar. Det letteste for Gunnlaugsdottir ville vært å legge opp til et større underskudd og flere lovbrudd.

Støres uklarhet

Jonas Gahr Støre avslutter sin karriere som helseminister med å servere Aftenposten uttalelser det ikke er lett å bli klok på. Han sier det er behov for bedre lederskap ved sykehuset. Det er nok hele verden enig i. Videre sier han at «de må få tilpasset driften til de behovene pasientene har». Det er jo dette som er problemet. Det har ikke ressurser til det. Det er derfor den som skal lede sykehuset må påta seg jobben som lovbryter. Gunnlaugsdottir er anmeldt for brudd på Arbeidsmiljøloven. Styret har nå vedtatt at hun ikke får lov til å få ned antall lovbrudd ved å be sykepleierne jobbe innenfor Arbeidsmiljølovens rammer. Det er lov med betydelig mer helgejobbing enn det dagens turnus på Ahus legger opp til.

– Dette er ikke spørsmål om én person. Jeg mener at den samlede toppledelsen på Ahus burde vurdere både arbeidsformer og gjennomføring av vedtatte planer, sier Støre.

Hva mener han med det? At Gunnlaugsdottir ikke burde fått sparken? Da konflikten første gang ble offentlig kjent, uttalte Støre at det ikke var en menneskerett å kun jobbe hver tredje helg.

Helse Sør-Øst, som eier Ahus, har ikke sagt noe. Støre må forsøke å snakke «over dem», men det blir utydelig hva han mener. På sin siste dag som helseminister illustrerer han at styringen av dagens sykehus gjennom regionale helseforetak ikke fungerer tilfredsstillende. I dag starter Bent Høie arbeidet med å avvikle denne ordningen. Det er på tide.

Det første Bent Høie kan ta initiativet til, er å få byttet ut styret. De best kvalifiserte til stillingen som ny direktør vil vegre seg mot å forholde seg til dagens Ahus-styre.