Mangel på tillit

I perioder må ledere være forberedt på å høre at mange av de ansatte ikke har tillit til dem. Over tid vil mangel på tillit tappe lederen for krefter, og organisasjonen vil bli mindre effektiv.

Fire av ti norske mellomledere har ikke tillit til toppledelsen. Halvparten mener ledelsen ikke holder det den lover, viser en ny undersøkelse som organisasjonen Lederne har foretatt. Dette er overraskende høye tall. Det kan ha sammenheng med at det er 1850 av de om lag 17.000 som er medlemmer hos Lederen som har svart på undersøkelsen.

Lederne har profilert seg de siste årene på kritikk mot den økende styringen som skjer fra toppen i norske bedrifter og organisasjoner. De hevder «den norske modellen» svekkes ved at fagforeningene settes til side i beslutningsprosessene og at løsninger tres ned over organisasjonen fra sentralt hold. Lederen hevder det skjer en uheldig «amerikanisering» av norsk næringsliv.

Når en spør medlemmene om tillit til toppledelsen, må en regne med at den kritiske holdningen som organisasjonen representerer også gir seg utslag i svarene en får. Som man roper i skogen, får man svar.

Kommunikasjonsleder i Lederne, Sverre Simen Hov, sier han er skremt av resultatene. Dersom denne undersøkelsen er representativ for norsk arbeidsliv, bør flere føle seg skremt.

– At bare halvparten av norske mellomledere stoler på at sjefen holder ord, er et varsko til norske bedrifter. Dersom mellomlederne ikke opplever toppledelsen som troverdig, kan det bli en giftpille som raskt sprer seg ut i organisasjonen, sier administrerende direktør Jannik Krohn Falck i Great Place to Work, som har gjennomført undersøkelsen.

Ledelsesbarometeret

Lederne gir også ut en årlig medlemsundersøkelse som kalles «Norsk Ledelsesbarometer». Her er det analyseselskapet De Facto som skriver rapporten. På side 19 i årets rapport står det at man på bakgrunn av årets undersøkelse «må kunne fastslå at tilliten mellom toppledelse og ansatte generelt oppleves som høy». Det er 68 prosent som sier de opplever at de stort sett kan stole på den informasjonen de får fra toppledelsen. 37 prosent svarer at de opplever at ledelsen holder informasjon skjult for de ansatte.

Det virker ikke som om Lederne har helt klart for seg situasjonen i norsk arbeidsliv. De bruker undersøkelser for å få fram poenger og understreke sin egen relevans i temaene de tar opp.

Hvis Lederne vil informere offentligheten om hva deres egne medlemmer mener om forhold i arbeidslivet, er det greit. De har 17.000 medlemmer som er opptatt av ledelse, så det er grunn til å merke seg hva disse mener. Men det kan settes spørsmålstegn ved om de er representative for den samlede lederstanden i landet.

Lederne bruker undersøkelsen de offentliggjør i dag til å understreke at mellomlederne er budbringere både oppover og nedover i organisasjonen, og at de derfor bør få være med på diskusjoner om viktige avgjørelser. Da får de tydelig eierskap og lojalitet til bedriften, som igjen gir trygghet og god produktivitet. Trygghet skaper trivsel. God trivsel forebygger sykefravær. Tillit er limet som får en organisasjon til å fungere godt. Der det er tillit flyter også den interne kommunikasjonen godt.

Det oppstår til tider situasjoner der ansatte og ledelsen har svært ulike interesser. Det kan være at eier eller styret ønsker seg en ny strategi eller at de mener det er nødvendig å nedbemanne for å skape en sunn drift. En toppsjef kan ikke «ta de ansattes parti». Han eller hun må iverksette det styret mener skal gjøres. Hvis en ikke helhjertet kan gå for det styret bestemmer, må en trekke seg.

En toppsjef må derfor være forberedt på at de ansatte sier de ikke har tillit til en. Det er en måte å si i fra på at man er dypt uenig. Det er enda sterkere å kreve at toppsjefen får sparken eller oppfordre ham selv til å trekke seg. Det hjelper sjelden, for det kommer som regel en ny sjef som fortsetter der den forrige slapp, hvis det som skal gjennomføres er forankret i styret.

Tillit er et upresist begrep brukt om relasjonen mellom en toppsjef og de ansatte som gruppe. Det er et presist uttrykk for relasjonen mellom styret og daglig leder. Daglig leder må til enhver tid ha styrets fulle tillit. En daglig leder kan derimot gjøre jobben sin selv om grupper av ansatte sier de ikke har tillit til en.

Ledere som styrer på uten å involvere de ansatte, bør finne seg noe annet å holde på med. Hvis sjefen durer i vei og presser igjennom sitt syn, dreper det motivasjon og innsatsvilje og folk begynner å se seg om etter noe annet å gjøre. Det er dette som i Ledernes undersøkelse kalles manglende tillit.