Integrerings-bomskudd

Carl I. Hagen har et viktig anliggende som han roter bort i surrete tanker om at staten skal pålegge innvandrerbarn som ikke snakker godt norsk å se norsk barne-tv. Frp bør ta Hagens anliggende med seg og gjøre dagens helsesøstre til et «helse- og familieråd» med utvidede fullmakter.

Vi må foreta oss langt mer for å få til en bedre integrering av innvandrere. Det er Carl I. Hagens hovedpoeng, og det har han rett i, men det drukner fullstendig i alle tankene han hiver ut om hvordan han vil oppnå det. Det mest håpløse er at han mener offentlige myndigheter skal legge ned forbud mot at barn som kan norsk for dårlig får se barne-tv fra sitt eget land – de skal se norsk barne-tv. Basta.

Hagen har rett i at barne-tv gir en god innføring i norsk språk og kultur. Derfor bør innvandrerbarn se norsk barne-tv. Noe helt annet er det at staten skal pålegge det. Da har vi havnet i formyndersamfunnet. At Carl I. Hagen – som i flere tiår har flagget kamp mot formynderi og statlig integrering – lanserer et forslag som oser av det Frp vil bekjempe, er tankevekkende.

Hagen forsvarer seg med at vi må foreta oss noe. De andre politiske partiene vil gjerne snakke om hvor mye positivt som skjer på integreringsfronten. Hagen henger bjelle på katten og roper ut at den integreringen som skjer langt fra holder mål. Hagen har rett i at innvandringen skaper langt større problemer enn vi ville erkjenne for ti år siden.

Blytungt å integrere

Kommunene vil ikke ta i mot det antallet asylsøkere som staten ber om, fordi integreringen er blytung å få til i praksis. Store kommuner vegrer seg mot å få en utvikling som i Oslo der innvandrere samler seg i deler av byen. Det er skoler hvor barn med innvandrerbakgrunn utgjør 90 prosent av elevene. Norsk foreldre flytter fra området eller sender barna sine til andre skoler.

Flere steder i Sverige har det dannet seg ghetto-lignende bydeler hvor arbeidsløsheten er høy og kriminalitet florerer.

Det er pekt på at mange barn fra innvandrerfamilier snakker for dårlig norsk når de begynner på skolen. Det er ensbetydende med at de etter hvert vil få problemer med å følge med på skolen, og hvis en får problemer på skolen, øker sjansene for at en havner hos Nav uten å komme ut i yrkeslivet.

Ikke støttenekt

Carl I. Hagen vil opprette en integreringsetat som skal pålegge foreldre å sørge for at barna deres lærer norsk og lar seg integrere ved å være med på fødselsdager, idrett og andre aktiviteter i lokalmiljøet. Hvis foreldrene ikke følger opp, skal etaten ha fullmakt til å holde tilbake offentlig støtte. Den slags får vi regne som ville ideer. Det vil ikke skje at en statlig etat ved siden av Nav får fullmakt til å løpe rundt til innvandrerfamilier og frata dem støtte.

Vi trenger ikke flere etater her i landet som skal føre tilsyn og svinge pisken. Vi trenger å sette inn økte ressurser fra barn er tre år gamle for å kompensere for svikt som foreldrene har skyld i. Foreldrene svikter hvis de ikke sørger for at barn har lært flytende norsk når de begynner på skolen. Det er imidlertid ikke bare foreldre med i innvandrerbakgrunn som svikter; det gjør også tusenvis av norsk foreldre.

Helsesøstrene

Derfor er det grunn til å la fagfolk på vegne av myndighetene få større muligheter til å blande seg inn i det som skjer på hjemmeplan. Førskolelærere og lærere forsøker å utnytte de mulighetene de har til å påvirke, men deres mandat er og blir det som skjer i barnehagen og i skolen. Den som på samfunnets vegne kan bevege seg inn på det private området er helsesøstre. De skal foreta hjemmebesøk etter en fødsel.

Framfor å etablere en egen integreringsetat, bør helsesøsterordningen utvides til en «helse og familie- tjeneste» som arbeider i tilknytning til skoler og barnehager. De kan få det mandatet Carl I. Hagen slår til lyd for. Poenget er at det er mange etnisk norske foreldre som også trenger hjelp og press i forhold til oppdragelse og opplæring av egne barn.

Noen familier trenger jevnlig besøk av fagfolk for å sjekke at barna får den stimulansen og omsorgen de trenger. En del skolebarn har store problemer fordi de sover for lite og spiser for lite sunn mat, for eksempel.

Carl I. Hagens utspill blir ikke mer enn et slag i løse luften om ikke Frp sørger for å ta anliggendet hans inn i den praktikable virkeligheten.