Anundsens vilje til prioritering

Anders Anundsen besto prøven. Han lar politimestrene prioritere hvordan etterforskingsresursene skal disponeres. Den kritikken KrF og Sp serverer, bidrar til å forkludre hva lederskap innebærer i praksis.

Da Riksrevisjonen undersøkte politiets arbeid med vinningskriminalitet i 2011-2012, ble det avdekket at etterforsking av vinningsforbrytelser som tyveri og innbrudd blir nedprioritert. Ingen bombe. Det har mediene skrevet om flere ganger, og det er blitt pekt på at manglende etterforskning og straff bidrar til å svekke politiets omdømme.

NRK Brennpunkt avslørte denne uken at politiet i Hordaland er pålagt å legge vekk forbrytelser som ikke har ført til personskade eller til store verditap når det er knapt med ressurser. Og ressursknapphet er det.

– Vi må prioritere de alvorlige sakene, og da må mindre saker vike, sier Gunnar Fløystad, påtaleansvarlig i Vest politidistrikt til NRK. Utgangspunktet for prioriteringene er Riksadvokatens rundskriv som baserer seg på de nasjonale politiske føringene.

Må prioritere

– Vi er nødt til å prioritere grov vold, grove seksuelle overgrep og organisert kriminalitet først. Når vi har gjort det så er det i dagens ressurssituasjon ikke nok til å etterforske alle saker, sier Fløystad.

Justisminister Anders Anundsen nekter å gå inn på KrF og Sps premisser. Istedenfor velger han å opptre som en leder i forhold til sine politimestre

Fra KrF-hold hevdes det at politiets prioriteringsliste nærmest er å be om mer kriminalitet. Senterpartiet mener nedprioriteringen av vinningskriminalitet er en fallitterklæring.

– Politiet er nødt til å gjøre noen prioriteringer, men de må ikke gå på bekostning av folks tillit til at deres trygghet er ivaretatt, sier Hadia Tajik (Ap), leder av Stortingets justiskomité. Det Tajik sier, kan alle slutte seg til.

Den som har gått lengst i å kreve at justisminister Anders Anundsen griper inn, er Sps Jenny Klinge. Hun hevder at Anundsen ikke holder løfter han har gitt om å slå ned på all type kriminalitet.

Justisminister Anders Anundsen (Frp) nekter å gå inn på KrF og Sps premisser. Han kunne sagt på politikeres vis at han skal se nærmere på dette, sagt at han vil styrke innsatsen mot vinningskriminalitet for at politiets omdømme ikke skal svekkes og vise til at politireformen som nå rulles ut, vil gi politiet bedre forutsetninger for å bekjempe all type kriminalitet. Istedenfor velger Anundsen å opptre som en leder i forhold til sine politimestre.

– Vi må tørre å si at vi har de pengene vi har, og vi skal løse de alvorligste sakene først, sier Anundsen. Han vil ikke gripe inn overfor politimesteren i Bergen. Han argumenterer for at de som har oversikt over de ressursene og hvilke oppgaver som skal løses, har de beste forutsetningene for å prioritere.

Svekket tillit

– Dessverre vil det alltid være sånn at det er flere kriminelle forhold enn det som er mulig for politiet å etterforske og oppklare. Det er greit at det er lavere prioritet på vinningskriminalitet så lenge man ikke nedprioriterer de mest alvorlige kriminalitetsformene, sier Anundsen. Det er drap, vold og overgrep mot barn, voldtekt og grov voldskriminalitet som skal prioriteres. Anundsen erkjenner at det er åpenbart at det svekker tilliten til politiet hvis vi over tid ikke bekjemper hverdagskriminalitet. Han regner med at politiet vil sørge for at også vinningskriminalitet blir oppklart og straffet slik at det ikke blir signalisert til kriminelle miljøer at det er fritt fram å stjele.

Politireformen vil bidra til at ressursene kan koordineres bede på en del områder, for eksempel når det gjelder økonomisk kriminalitet. Det går imidlertid med mye tid og ressurser til den omstillingen en skal igjennom. Politikerne gjør derfor klokt i å ikke forvente vesentlige forbedringer på kort sikt.

Et grunnleggende spørsmål politikerne bør være opptatt av, er om det er for mye som er straffbart her i landet. Lover som ikke følges opp, har begrenset verdi. Politiet bør utfordres til å bidra med å peke på lover som i praksis har liten betydning og derfor kan droppes. Vi har unektelig skaffet oss et problem når vi ikke har ressurser til å etterforske og straffe vinningsforbrytelser.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *