Resultatløs streikevilje

Legene og lokomotivførerne bør innse at de ikke vil nå fram med sine krav og gjøre seg klare for å inngå kompromisser med arbeidsgiverne. De vil alt å tape om det ender med tvungen lønnsnemd.

Det bør være mulig å få slutt på lokomotivførerne streik. Den kunne vært unngått om Samferdselsdepartementet hadde fått opp farten og lagt fram hvilke kompetansekrav som skal stilles til lokomotivførere. Norsk lokomotivmannsforbund begrunner streiken med at tiden er overmoden for å fastsette kompetansekrav. Det er NSB enig i, men de hevder at det er myndighetene som må fastsette krav. Dette kan ikke være opp til den enkelte arbeidsgiver å forhandle om.

Regjeringen legger opp til økt konkurranse i jernbanesektoren. Da vil det være merkelig om de ulike aktørene skal operere med ulike kompetansekrav fastsatt i tariffavtalene. En slik ordning har vi ingen andre steder i samfunnet. Men kompetansekrav fastsatt av myndighetene finnes over alt i samfunnet.

Streik mot staten

Rolv Ringdal, leder av Lokomotivmannsforbundet, legger ikke skjul på at streiken egentlig er rettet mot staten som har somlet ikke har fastsatt krav. Vi får neppe en løsning på streiken før myndighetene sier noe mer om hva slags kompetanse lokomotivførere må ha i framtiden. Det vil være meningsløst om lokomotivførerne fortsette streiken etter at staten har lagt fram kravene.

Det er bedre å la Legeforeningen trappe opp streiken slik at konsekvensene etter hvert blir så store at regjeringen vil gripe inn. Det beste er å forhandle seg fram til en løsning som begge parter kan leve med

Legestreiken må også finne sin løsning snart. Legeforeningen vil aldri få gjennomslag for sitt krav om at det skal være like turnuser for alle leger. Det er ingen andre yrkesgrupper som har en slik ordning. Turnuser bør være individuelle, men Legeforeningen har rett i at dette ikke helt og holdent kan være opp til arbeidsgiver å avgjøre hva slags turnuser det skal legges opp til. Framfor å holde fast på en kollektiv ordning, bør Legeforeningen stille krav om hvilke rammer turnuser skal skje innenfor. I det øyeblikket Legeforeningen oppgir sitt prinsipielle krav, burde det være mulig å komme til enighet om.

6o-timers uke

Dagens avtale der det planlegges med 60 timers arbeidsuker, bør skrotes. Leger er ikke overmennesker. Flere har ikke helse til eller er i en livssituasjon der de bør jobbe så mye. Det er et argument for at de ikke bør legges kollektive ordninger til grunn, mens tas i individuelle hensyn. Dette prinsippet bør slås fast i en ny avtale. Arbeid i helgene kan også avtales sentralt og tilpasses lokalt.

Det ser ut til at både arbeidstakere og arbeidsgivere lever rimelig greit med streiken, men den rammer etter hvert store pasientgrupper. Det er ennå et stykke igjen før det står om liv og helse. Da vil regjeringen gripe inn med tvungen lønnsnemd. Skjer det vil aldri legene vinne fram med sitt helt spesielle krav om at alle turnuser skal være kollektive.

Spekter kan velge å møte streiken med lock out for å provosere fram tvungen lønnsnemd. Det vil skape et elendig samarbeidsklima. Det er bedre å la Legeforeningen trappe opp streiken slik at konsekvensene etter hvert blir så store at regjeringen vil gripe inn. Det beste er å forhandle seg fram til en løsning som begge parter kan leve med.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *