Mer vindkraft

Til tross for motstand vil vi få en storstilt utbygging av vindkraft. Det betyr ikke at alle naturvernhensyn skal feies til side på de 13 stedene NVE mener egner seg godt for store turbiner.

Norges vassdrags- og enegidirektorat (NVE) har blinket ut 13 steder i landet som er best egnet for utbygging av vindkraft. Det er ikke en plan for vindkraftutbygging NVE har lagt fram. De har svart på olje- og energiministerens spørsmål: Hvilke steder er mest velegnet for utbygging?

Nå skal NVE-rapporten på høring. Norges Naturvernforbund og andre organisasjoner som er opptatt av naturvern varsler kamp. I går fikk vi et inntrykk av at forbundet leder Silje Ask Lundberg er imot utbygging av vindkraft fordi det skader naturen og reduserer biologisk mangfold.

En kamp på bred front mot utbygging av vindkraft er en dømt til å tape.

Grunnen er at produksjon av ren energi står så høyt oppe på politikernes prioriteringsliste. Ren kraft er svaret på klimakrisen. Det trengs voldsomme mengder ren kraft i verden for at vi skal ha mulighet til å nå 2-gradersmålet. Å satse på energisparing er ikke et alternativ. Det må vi også gjøre. Nedbygging av olje- og gassvirksomheten er heller ingen løsning. Det kommer etter hvert som etterspørselen etter fossil energi faller. Det er heller ikke et alternativ å satse på solenergi istedenfor vindkraft. Sol og vind må gå hånd i hånd. Vi kan heller ikke vente på en sterkere utbygging av vindmøller på havet.

Det haster med å komme opp med større mengder ren energi.

Det kan være at teknologien for havvind etter hvert blir så god at det blir mer lønnsomt å satse på vindmøller på havet enn på land. I løpet av få år har vindkraft på land blitt lønnsomt. Det haster med å komme opp med større mengder ren energi. Om det om noen år skulle ta av med havvind, blir ikke vindmøller på land ulønnsomme.

Poenget er at vi trenger all den grønne energien vi kan oppdrive for å bidra til å løse klimakrisen.

Naturvernforbundet vil miste troverdighet om de vender tommelen ned for utbygging av vindkraft på alle de 13 stedene NVE har plukket ut. Organisasjoner som er opptatt av naturvern, bør jobbe konkret og konstruktivt. Det kan være flere av de 13 stedene NVE har blinket ut som ikke bør bygges ut fordi de representerer for store inngrep i naturen.

Vi får starte utbyggingen på de stedene hvor det får minst negative konsekvensene for naturen.

Det er ikke slik at vi skal sette opp store vindturbiner alle steder hvor det er mulig. Ulike hensyn skal veies opp mot hverandre. Dette må gjøren konkret for hvert enkelt sted.

Norge har skaffet seg store menger elektrisk kraft ved å regulere vassdrag og bygge store demninger. Flere steder har det hatt uheldige virkninger for uberørt natur og biologisk mangfold. Politikerne har veid disse hensynene opp mot hverandre. Det må de også gjøre når det gjelder vindkraft.

Urørt natur har imidlertid en verdi selv om det ikke framkommer på en linje i regnearkene for utbyggingsprosjekter.

Urørt natur er per i dag ikke en mangelvare i Norge, om vi sammenlikner oss med andre land. Derfor er det ikke en naturvernkatastrofe om vi setter opp flere vindmøller. Urørt natur har imidlertid en verdi selv om det ikke framkommer på en linje i regnearkene for utbyggingsprosjekter.

Vi trenger ingen prinsipiell debatt for og imot vindmøller. Vi må bygge flere vindmøller. Vi bør diskutere om det ikke bør settes opp vindmøller på flere av de stedene NVE mener er mest velegnet for vindkraft.

Det nytter å engasjere seg. Styreleder i Den Norske Turistforening, Per Hanasand, er fornøyd med at Stølsheimen er tatt ut av planen. Han sier til Dagens Næringsliv at det er gitt konsesjon til andre steder utenom de 13 stedene NVE peker på. Her er det ikke tatt tilstrekkelig hensyn til naturinteressene, etter deres mening. Om de vinner frem med en omkamp, er ikke godt å si. Her jobber de imidlertid konkret, ikke prinsipielt, mot vindkraft.

Slike kamper er det mulig å vinne. En generell kamp mot vindkraft er tapt.