Verkebyllen Ullevål

Det er mulig det beste og rimeligste er å legge ned Ullevål, men beslutningsprosessen står til stryk. Slik blir det når foretaksmodellen forkludrer ansvaret og politikerne virrer rundt på tribunen.

Styret i Helse Sør- Øst har vedtatt å legge ned Ullevål og bygge nytt på Gaustad og Aker. Denne saken dreier seg om en investering på 40-50 milliarder kroner. Det hører til sjeldenhetene at det er så stor uro og så heftige protester mot en investeringsbeslutning en har arbeidet med i flere år.

De ansatte ved Oslo Universitetssykehus gir ledelsen det glatte lag. 14 tillitsvalgte som representerer alle de tunge fagorganisasjonene, sendte tirsdag et brev til styret der de gjør det klart at de ikke har tillit til administrerende direktør Bjørn Erikstein. Det er byggesaken det handler om. Han kritiseres sønder og sammen for ikke å ta hensyn til fagmiljøets vurderinger og innspill som sår tvil om holdbarheten i de planer som er lagt.

Eilef Holte, en av landets fremste ingeniører og ekspert på kvalitetssikring av byggeprosjekter, har sammen med Rolf Kåresen og Tor Winsnes skrevet et brev til styret i Helse Sør-Øst der det heter at de «med dette brevet har vi påvist at beslutningsgrunnlaget i utbyggingssaken fortsatt er for mangelfullt og ikke tilfredsstiller normale kvalitetskrav. Det er følgelig høyst påkrevet med en uavhengig utredning av Aker/Ullevål-alternativet som et reelt alternativ og som ikke er låst av et målbilde som hindrer på at man kan utrede det beste og rimeligste alternativet.»

Tidligere har Helse Sør- Øst vedtatt å legge ned Aker sykehus. Området var for lite og bygningene lite egnet. Nå har de snudd. Det skyldes ikke minst at politikere og andre kjempet innbitt for at Aker ikke skulle legges ned. Nå mener fagfolk at det blir et dårlig tilbud til pasienter å presse inn større aktivitet på området.

Erikstein kan fortsette som direktør selv om de tillitsvalgte sier de ikke har tillit til ham. Det er tillit fra styret som er basis for den jobben han skal gjøre.

Bjørn Erikstein er både sta og hardhudet. En storm river ikke han overende. Han kan fortsette som direktør selv om de tillitsvalgte sier de ikke har tillit til ham. Det er tillit fra styret som er basis for den jobben han skal gjøre. Styret og Erikstein er på linje i byggesaken. Han har med andre ord den støtte han trenger.

Cathrine M. Lofthus kan også leve med mistillit så lenge hun har styrets tillit. Svein Gjedrem, tidligere finansråd, er ny styreleder i Helse Sør-Øst. Han er avhengig av tillit hos helseminister Bent Høie som har godkjent planene om å legge ned Ullevål og bygge på Gaustad og Aker.

Er det noen som forstår seg på finansiering og kvalitetssikring, så er det Gjedrem. Jobben som finansråd er å sørge for at det politikerne vil gjennomføre henger på greip økonomisk sett. Vil de ta risiko, er det hans oppgave å sørge for at de blir tindrende klar over det.

Så langt har Gjedrem hatt en tilbaketrukket rolle i denne saken. Det kan han ikke ha lenger. Gjedrem må etter møtet i dag gå helhjertet ut og forsvare planene og hevde Holte og fagfolkene som protesterer tar feil.

Hvem har ansvaret for beslutningen om nye sykehusbygg for nærmere 50 milliarder kroner i Oslo? Det er jammen ikke godt å si. Det gir mening å hevde at det er Helse Sør-Øst som sykehuseier som har ansvaret. Men er det slik at samfunnet kan overlate det til et styre å bestemme over 50 milliarder av skattebetalerne midler? Nei, planene er godkjent av helseminister Bent Høie som er generalforsamling for helseforetaket. Da er det faktisk regjeringen som har ansvaret. Men regjeringen har ikke fått seg forelagt hele sakskomplekset for å ta en beslutning. Ansvaret er delegert til helseministeren som ikke skal bestemme. Han skal si ja elle nei til det Helse Sør Øst har vedtatt.

Ansvaret stopper ikke der. For denne saken har vært behandlet i Stortinget. Alle partier med unntak av Høyre og Ap er kritiske og spørrende, både til prosessen og løsningen som er valgt. Men helsekomiteen samlet seg ikke om noe vedtak som påla helseministeren eller Helse Sør-Øst noe som helst. Sylvi Listhaug minnet riktignok om at Stortinget skal behandle søknaden om lån. Underforstått: Kom ikke her med en lånesøknad som ikke holder mål.

Stortinget har plassert seg selv i bakerste rekke med en ren defensiv myndighet når en av de største helsebeslutningene skal fattes.

Stortinget har plassert seg selv i bakerste rekke med en ren defensiv myndighet når en av de største helsebeslutningene skal fattes. Denne saken viser at helsefortaksmodellen kan fungere som en modell for ansvarsfraskrivelse.

Selv om styret i Helse Sør-Øst fatter et vedtak i dag om å legge ned Ullevål sykehus, er ikke kampen over. Det er kommunevalg. Det ligger an til at Ullevål blir et hett politisk tema med mindre Svein Gjedrem makter å rydde tvilen av veien og forklare befolkningen at dette er det beste alternativer.

Striden fram til nå har stått om at et nybygg på Ullevål skulle utredes. I det ligger det at man ikke er sikker på om Ullevål er det beste alternativet. Det aksjoneres for at Ullevål skal bestå. Da får en forklare hvordan driften skal legges opp både på Ullevål og andre steder.

I dag driver Oslo Universitetssykehus på Aker, Rikshospitalet på Gaustad, på Radiumhospitalet og på Ullevål. I tillegg har en Diakonhjemmet og Lovisenberg. Løsningen kan ikke være at alt bør være som det er.

Ullevål er bedre egnet enn Aker for et stort sykehus. Skal Ullevål bevares, bør Aker legges ned. Det er faktisk et poeng å få redusert antall steder der det skal drives sykehus i Oslo. Dagens modell er ikke effektiv.