Nav som produsent av justismord

Det er en avsporing å starte diskusjonen nå om hvem som skal få sparken som følge av Nav-skandalen. Politikerne bør helle overgå hverandre i å kreve høy erstatning til dem som er rammet.

Hvem skulle tro at Nav er landets største produsent av justismord? Noen er ikke overrasket, for det er ikke første gangen vi hører at Nav tar feil eller at de er urimelig firkantet i sin tolkning av regler. Når denne typen kritikk fremsettes, er gjerne politikerne svar at man skal passe godt på at skattebetalernes penger ikke blir misbrukt.

I går ble det klart at Nav kan ha gjort feil i 2400 saker. De har tolket reglene om retten til trygdeytelser hvis man befinner seg utenfor Norge feil. Det har gått så langt at det er avsagt 48 uriktige dommer om trygdebedrageri. 36 er dømt til fengselsstraff. En til åtte måneder.

– Saken savner sidestykke i norsk rettshistorie, sa avtroppende riksadvokat Tor-Aksel Busch under pressekonferansen med arbeidsminister Anniken Haugli (H) og Nav-direktør Sigrun Vågeng i går.

Anniken Haugli har gjort det klart at hun har tillit til Sigrun Vågeng som har vært Nav-direktør siden 2015.

Anniken Haugli har vært arbeids- og sosialminister like lenge. SV og Rødt rasler med sablene og varsler mulig mistillit. Dette bør ikke ende opp i en politisk krangel om ansvar før vi har flere fakta og forklaringer på bordet. Det er dessuten ikke gitt at en statsråd skal holdes ansvarlig for vedtak i domstoler. Rettskraftige dommer kan en ikke forvente at en statsråd overprøver.

Skal statsråd Haugli gjøres ansvarlig, må det i tilfelle begrunnes med at departementet ble gjort oppmerksom på at Trygderetten hadde underkjent vedtak fattet av Nav 20. desember i fjor. 24. januar skrev Nav et brev der de mente praksis burde endres. 5. mars ga departementet klarsignal for endret praksis.

Nav inntar en suveren rolle som lovtolker.

På slutten av 2017 kom den første dommen i Trygderetten som underkjente et vedtak i Nav på dette området. Retten mente Nav måtte legge EØS- reglene til grunn og at de ikke kunne kreve at den som skulle motta trygdeytelser måtte oppholde seg i Norge. Nav mente de ikke kunne legge en dom i trygderetten til grunn. De gikk derfor i gang med å utrede saken.

Dette er det kritiske punkt for direktør Sigrun Vågeng. Hun må gjøre rede for om Nav fortsatte sin praksis etter at Trygderetten hadde underkjent det første vedtaket. Det er viktig å få klarhet i hvor mange som er blitt dømt eller fratatt trygd i 2018. For Nav og Vågens skyld får vi håpe Nav stilte saker i bero når det var skapt usikkerhet knyttet til deres lovtolkning.

Men det er ikke slik at Nav nødvendigvis endrer praksis av et enkelt vedtak i Trygderetten. Normalt vil de kreve en prinsipiell avgjørelse, eller så gjør de som de gjorde i denne saken, utreder saken selv. Da fant de ut av de har tolket EØS-reglene feil.

Slik er det systemet Nav har utviklet og som to ulike regjeringer og fire ulike statsråder har hatt ansvaret for. 1 2012 var Hanne Bjurstrøm arbeidsminister. Deretter Anniken Huitfeldt en kort periode. Da det ble regjeringsskifte i 2013, inntok Robert Eriksson statsrådskontoret. Han ble etterfulgt av Anniken Haugli to år seinere.

Det avgjørende er at vi finner ut hvordan vi kan ha utviklet et system som produserer justismord.

Nav inntar en suveren rolle som lovtolker. Det har advokater og domstoler i flere år akseptert. Når domstoler stoler på byråkrater, kan det gå galt. Det viser denne saken.

Det avgjørende i denne saken er ikke hvem som har ansvaret. Det avgjørende er at vi finner ut av hvordan vi kan ha utviklet et system som produserer justismord.

Vi trenger en utredning om hvor mye feil Nav gjør og hva som kan gjøres for at Nav fungerer bedre. Det bør også undersøkes om folk får den hjelp de trenger for å kunne få vurdert om det er grunnlag for å overprøve vedtak Nav fatter.

Anniken Haugli sa på pressekonferansen i går at de som er urettmessig dømt skal få oppreisning. Det skulle bare mangle. Politikerne bør engasjere seg for at det skal bli en rundhåndet erstatning.

Denne skandalen er unik. Derfor bør også de det gjelder få en unik erstatning.