Med rette vil Høie bremse Stortinget

Det hjelper ikke hvor mye Bunadsgeriljaen protesterer. Bent Høie har rett i at Stortinget ikke har rett til å instruere helseforetakene om fødeavdelinger.

Hadde det vært opp til Senterpartiet, Fremskrittspartiet og SV, hadde de vedtatt at det skal være en fødeavdeling i Kristiansund også etter at det nye sykehuset mellom Molde og Kristiansund står ferdig i 2024.

Det det vil ikke Arbeiderpartiet være med på. Det ble imidlertid flertall på Stortinget for et såkalt anmodningsvedtak der det heter at Stortinget ber regjeringen «sørge for at fødeavdelingen i Kristiansund består inntil fødeavdelingen ved det nye sykehuset på Hjelset er i drift»

I mars i fjor vedtok Helse Møre og Romsdal at fødeavdelingen skulle legges ned fra august av. Vedtaket førte til massive protester fra kommuner og befolkningen. Bunadsgeriljaen ble dannet og troppet opp foran Stortinget. Bråket førte til at nedleggelsen ble utsatt på ubestemt tid.

«Nå har Stortinget grepet inn. Men om vi skal tro helseminister Bent Høie, betyr ikke det all verdens»

Nå har Stortinget grepet inn. Men om vi skal tro helseminister Bent Høie, betyr ikke det all verdens.

– Jeg vil bare understreke at Stortinget ikke kan frata den lokale ledelsen ansvar for at ethvert tilbud til enhver tid skal være forsvarlig. Det har ikke Stortinget mulighet til å overprøve, sa han da den nasjonale sykehusplanen ble debattert i Stortinget.

Høie la til at han var «veldig opptatt av å understreke dette, sånn at vi ikke skaper et press på ledere i helsetjenesten om å opprettholde tilbud som en anser som uforsvarlige, for det kan få ganske dramatiske konsekvenser for pasientene».

Dette fikk Frps helsepolitiske talsperson Åshild Bruun-Gundersen til å reagere kraftig.

– Stortingsflertallet har vedtatt at fødeavdelingen skal bestå, og da har regjeringen ansvar for å sørge for at kvaliteten blir så god at tilbudet til innbyggerne i Kristiansund og Nordmøre-regionen blir trygt og godt, i hvert fall de neste fire årene, sier hun til NTB.

Det er Bent Høie som har rett og Åshild Bruun-Gundersen som tar feil. Helseforetaksmodellen som Stortinget vedtok for 10 år siden, gir helseforetakene ansvar og myndighet til å legge opp et tjenestetilbud som er faglig forsvarlig og i tråd med de kriterier og retningslinjer Stortinget har vedtatt.

«Poenget med helseforetaksmodellen er at sykehusene skal drives med en armlengdes avstand fra politikerne på Stortinget»

Poenget med helseforetaksmodellen er at sykehusene skal drives med en armlengdes avstand fra politikerne på Stortinget. Avstanden mellom Stortinget og for eksempel Equinor er større, for de er underlagt aksjeloven der minoritetsaksjonærers interesser er ivaretatt. Helseforetakene er heleid av staten. Det gir helseministeren en mulighet til å gripe inn gjennom et såkalt foretaksmøte.

Det er imidlertid ingen hjemmel for at Stortinget kan gripe inn med pålegg til et lokalt helseforetak underlagt et regionalt helseforetak som igjen rapporterer til Helseministeren.

Dette forstår Ap. De vil ikke være med på at Stortinget skal gå ut over sine fullmakter ved å instruere et lokalt helseforetak. Men Ap har behov for å vise at de forstår beholdningen på Nordmøre og at de står for en annen sykehuspolitikk enn regjeringen. Derfor får de Stortinget med seg på et anmodningsvedtak.

Det har gått fullstendig inflasjon i anmodningsvedtak.

 perioden 2008–2013 ble det i gjennomsnitt fattet 22 anmodningsvedtak per år, mens det i perioden 2013–2018 i gjennomsnitt er fattet 296 anmodningsvedtak per år. Antallet vedtak har økt fra 82 vedtak i stortingssesjonen 2013–2014, til om lag 400 vedtak årlig i de tre siste stortingssesjonene.

«Det har gått fullstendig inflasjon i anmodningsvedtak»

Regjeringen har ikke kapasitet til å gjøre noe med alt Stortinget ber dem om. Når elven med anmodningsvedtak renner så stritt, vil de fleste måtte passere uten å bli plukket opp.

Vedtak er et misvisende begrep slik dette har utviklet seg. «Signal» er et mer dekkende begrep. Det spørs imidlertid om landets nasjonalforsamling vil ha på seg at de bare produserer signaler på løpende bånd.  

En mindretallsregjering skal være varsom med å utfordre flertallet ved for rask å gi beskjed om at en vil vende det døve øret til et anmodningsvedtak.

En kan i det minste la en saksbehandler lage et notat slik at en kan svare at en arbeider med saken, om noen skulle spørre.

Høie har ikke sagt at han ikke vil bry seg om anmodningsvedtaket om å bevare fødeavdelingen i Kristiansund i fire år. Helseforetaket i Møre og Romsdal venter nok spent på budsjettet for neste år.

Hvis det ikke er mulig å opprettholde dagens tjenestetilbud, kan det være de må trosse Stortinget og stenge fødeavdelingen i Kristiansund. Før det vil de nok tenke seg om to ganger, minst. Spørsmålet er om de kan komme opp med kutt som fører til mindre bråk.