Læreren alle sviktet

Clemens Saers ble utsatt for vold fra en elev, ble delvis ufør og sitter igjen med en regning på 1.5 millioner etter å ha tapt en erstatningssak. Menneskerettighetsdomstolen sier det er for tidlig å behandle saken. Oslo kommune bør rydde opp i tragedien.

Av Magne Lerø​19. oktober 2020, 10:39

På Oslo Handelsgymnasium i 2014 forsøkte lærer Clemens Saers å fysisk hindre en elev han fryktet kunne komme til å gjøre skade. Den 18 år gamle gutten forsøkte å ta seg inn i klasserommet til Saers.  

Det skulle Saers ikke gjort.

Lærere skal ikke røre elever. De skal trekke seg unna og passe på at elever ikke kan bli krenket med det en lærer sier eller gjør. Det er kjernen i skolens «mobbeparagraf» som Arbeiderpartiet har varslet de vil endre.

Begrunnelsen er at læreres rettsikkerhet er truet.

I dag er det slik at det er følelser som skal ha prioritet. Rektor skal ikke høre både eleven og lærerens versjon for deretter å konkludere med om det er en sak eller ikke.

Hvis eleven føler seg krenket, er det en sak. 

Slik blir fort rektor på parti med eleven framfor å tale lærerens sak. Det er belastende for en lærer å bli anklaget for mobbing og saksbehandlet hos Fylkesmannen.

Det bør ikke være slik at en elev uten videre kan reise en mobbesak som går til Fylkesmannen utelukkende basert på hva en elev føler. Men slik vil politikerne det skal være. 

Lærere er fratatt tiltak som kan skape ro i skolen.

Under dagens regime må lærere gå stille i dørene og passe på at elever ikke får dem i vrangstrupen. «Du har ikke rett til å røre meg» – hvor mange lærere har ikke hørt dette fra elever?

Clemens Saers var ikke den sorten lærere som skygget unna. Det fikk fatale konsekvenser. Den voldelige eleven angrep han i strupen.

Rektor la elevens versjon av hva som hadde skjedd til grunn. Dermed ble Saers gjort til medskyldig i sin tragedie. Saken ble dysset ned.

Vold er et betydelig problem i skolen, særlig i Oslo. Etter den volden Saers ble utsatt for, kritiserte han skolen for ikke å ha varslet lærerne om eleven med voldelige tendenser, ikke ha klargjort hvordan lærere skal opptre i situasjoner der vold og ødeleggelse truer og for at de ikke ville ta ansvar for det han ble utsatt for.

Rektor la elevens versjon av hva som hadde skjedd til grunn. Dermed ble Saers gjort til medskyldig i sinn tragedie. Saken ble dysset ned.

Ifølge lærer Simon Malkenes, som selv er blitt beskyldt for trakassering av elever og har skrevet bok om forholdene i Oslo-skolen, er behandlingen av Saers en konsekvens av det rådende styringssystemet i Osloskolen på denne tiden.

Det var sterkt fokus på resultater og underrapportering av feil og mangler. Oslo-skolen skulle skinne. I dette bildet hører ikke voldsepisoder til.

I 2015 skal det ha vært 1000 hendelser av voldelig karakter i Oslo-skolen. Siden voldshendelser egentlig ikke skulle forekomme, ble de ikke meldt til Arbeidstilsynet.

Saers aksepterte ikke at hans sak ble dysset ned. Han brøt ut av tausheten og forlangte erstatning fra kommunen. Han fikk ikke Utdanningsforbundet med seg.

Clemens Saers tapte i tingretten, i Borgarting Lagmannsrett og i Høyesteretts ankeutvalg.

Han har så langt ikke vunnet fram med sin begjæring om gjenopptagelse.

Saers valgte deretter å klage Norge inn for EMD. Klagen gjaldt statens positive forpliktelser etter Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK) for å sikre ham mot angrep da han var på jobb som lærer.

Samfunnet burde gi Saers anerkjennelse for at han forsøkte å sette en stopper for en voldelig elev. 

Domstolen i Strasbourg besluttet nylig å avslå saken. Avslaget ble begrunnet med at EMD bare kan behandle saker etter at alle nasjonale rettsmidler er uttømt og innen seks måneder etter at siste avgjørelse ble tatt.

– Dessverre ville ikke EMD ta opp saken til behandling, så læreres rettsvern har klare mangler også i Norge, skriver hans advokat John Christian Elden i en tekstmelding til NTB.

Når en har tapt i tre rettsinstanser, er det som regel ikke noe annet å gjøre enn ta dommen til etterretning. Denne dommen blir det neppe ro rundt. Dommen strider mot mange menneskers rettsfølelse. Dommer må imidlertid forholde seg til de lover politikerne har vedtatt. Her legges det opp til at elever skal favoriseres om det oppstår en konflikt mellom lærer og elev.

Samfunnet burde gi Saers annerkjennelse for at han forsøkte å sette en stopper for en voldelig elev. Så langt har han kun fått yrkesskadeerstning.

Eleven ble dømt til å betale Saers en oppreisningserstatning, mer har ikke betalt. Eleven burde vært straffet for en voldshandling. Lærere som utsettes for vold bør få erstatning om de utsettes for vold fra elever som får helsemessige konsekvenser.

Oslo kommune bør rydde opp i denne tragedien. De bør bruke saken for å vise at de vil innføre et annet regime i Oslo skolen. Byrådet har sagt at Saers skjebne er beklagelig.

De bør vise det ved å dekke advokatregningene på 1,5 millioner kroner.