Ap forsvarer for høye pilotlønninger

Ap bør ikke blande seg inn i hvordan SAS organiserer seg for å overleve. Sverre Myrli (A) tar feil. Det er motsatt av det han tror. Lavere lønninger er en betingelse for tilgang på mer statlig kapital.

Av Magne Lerø​4. oktober 2021, 10:06

– Interessen fra norske myndigheter for å ta vare på SAS skal være sterk, men jeg frykter den blir svakere om SAS «trikser og mikser» og finner på nye selskapsstrukturer. Slik vil vi ikke ha det, sier Arbeiderpartiets samferdselspolitiske talsperson, Sverre Myrli, til NRK.

Han hevder SAS løper fra sitt arbeidsgiveransvar for pilotene ved konstruere en «oppfinnsom» selskapsstruktur.

Pilotene i SAS har vært ansatt i morselskapet. Nå oppretter ledelsen SAS Connect og SAS Link hvor store deler av pilotene skal være ansatt i framtiden.

5000 ansatte i SAS har blitt sagt opp under pandemien. De må nå søke stillingene i de to ny selskapene.

Her kan lønnen bli et par hundre tusen lavere for piloter, arbeidsbetingelsen blir ikke like gode som tidligere, og pilotene må være forberedt på å jobbe mindre i perioder det er få reisende og mer i høysesongen.

Dette vil ikke pilotene godta. De varsler at de vil gå rettens vei for å få beholde tidligere ansettelsesforhold og arbeidsbetingelser.

LO mener at SAS ved å opprette nye datterselskap omgår en femårig gjenansettelsesplikt for oppsagte medarbeidere.

– Svært mange SAS-ansatte har gått arbeidsledige i over 1,5 år som følge av koronapandemien. De har tatt den største støyten for oss alle sammen. Nå står LO-fellesskapet sammen med dem, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

Lederen i LO Luftfart, Are Tomasgard minner om at myndighetene i de tre skandinaviske landene har stilt opp med milliarder for å hjelpe SAS gjennom koronakrisen for å bevare arbeidsplasser og sikre kritisk samfunnsinfrastruktur.

– Det er svært skuffende at et så viktig selskap som SAS, med lange skandinaviske tradisjoner, nå utfordrer anstendigheten i luftfarten, sier Tomasgard til NTB.

For at SAS skal kunne overleve mener ledelsen at personalkostnadene må reduseres med 15-25 prosent. De konstaterer etter drøftinger med de ansattes fagforeninger at de ikke vil være med på en  slik lønnsreduksjon.

Dermed har den nye konsernsjefen, Anko van der Werff, valgt å skjære igjennom og opprette de nye selskapene.

Det kan også bli aktuelt å benytte seg av innleid arbeidskraft i større grad, men ledelsen er klar på at de ser fordelene med å basere seg på fast ansatte.

Pilotene må innse at det i årene framover ikke vil være like lukrativt å være pilot som det har vært de siste tiårene.

Det SAS fortar seg er ikke spesielt. Norwegian har langt på vei gjort det samme. De vant fram i retten med sitt syn at ansatte ikke kan kreve å få være ansatt i morselskapet.

Også i Norwegian har det stått strid om hvor langt selskapet kan gå i å leie inn personell på dårligere vilkår enn ansatte i Norge har.

SAS og Norwegian vil tape i konkurransen om de må basere seg på høyere lønnskostnader enn det konkurrentene opererer med.

SAS-ledelsen har liten tid. Selskapet vil sannsynligvis måtte få tilført ny egenkapital eller lån ved årsskiftet.

Hvis eierne skal stille mer kapital til disposisjon, må ledelsen kunne legge fram troverdige planer som viser når selskapet vil drive med overskudd igjen. Det er ikke noe poeng å putte inn penger i et selskap som styrer mot konkurs på grunn av for høye kostnader.

Det er avgjørende at SAS-ledelsen klarer å kutte kostnadene med 20-25 prosent. Det er det som skal til for å sikre videre drift.

Sverre Myrli tar altså helt feil. Hvis ikke selskapet legger fram troverdige planer for å få driften i balanse, vil de ikke få kapital fra eierne.

Eierne vil gå inn med kapital for å sikre videre drift, ikke for at ansatte skal opprettholde de samme lønn- og arbeidsvilkår som de hadde før pandemien.

Det er markedet som styrer lønn- og arbeidsvilkårene i luftfarten. Når markedet er i endring, vil lønns- og arbeidsvilkår måtte endre seg.

Pilotene må innse at det i årene framover ikke vil være like lukrativt å være pilot som det har vært de siste tiårene.

Piloter og ansatte vil neppe vinne fram i retten med sitt krav om å stoppe den omorganiseringen SAS-ledelsen legger opp til.

Det burde ikke være vanskelig for de ansatte å få ledelsen med på at de skal gis fortrinnsrett ved ansettelse i de to datterselskapene og at de får med seg ansienniteten de har i morselskapet.

Ledelsens poeng er at de må godta de nye lønns- og arbeidsvilkårene. Den kamelen må de svelge.