Kulturstreiken – en forvirrende løsning

Streiken måtte ta slutt, men Spekter og LO er ikke i stand til å forklare hva de er blitt enige om. Det kan gå mot nytt rabalder.

Av Magne Lerø​26. oktober 2021, 10:20

Overskriften i dagens Klassekampen er talende: LO får hovedkravet sitt innfridd, men gir opp kravet om hybridpensjon.

Streiken handlet om innskuddspensjon eller hybridpensjon.

Det er ingen tvil om hva det går ut på. Dette er lovbestemte pensjonsordninger.

LO ville flytte over fra innskuddspensjon til hybridpensjon fordi dette gir større likhet i utbetalinger uavhengig av levealder.

Hybridpensjon blir dyrere for arbeidsgiver, og det blir større usikkerhet om hva som årlig må settes av til pensjon.

Med innskuddspensjon settes det av fra to til seks prosent av lønnen til alle arbeidstakere. Her kan lett frilansere innpasses. Det er ikke uvesentlig, for det kryr av frilansere i kulturlivet.

I syv uker sto partene og stanget mot hverandre. Da teatrene begynte å avlyse juleforestillingene, bredte tvilen seg blant arbeidsgiverne om de kunne fastholde sin posisjon.

LO fikk frilansere på nakken, ble anklaget for å prioritere fast ansatte og fikk høre at de opptrådte uten forståelse for kultursektorens egenart.

Hvis arbeidstakerne vil prioritere bedre pensjonsordninger og lavere lønnstillegg, bør arbeidsgiverne være positive til det

Det gikk mot løsning da Spekter etter bruddet i forhandlingene i forrige uke, sendte LO et brev der de gjorde det klart at de var rede til å møte kravene om en livslang og kjønnsnøytral pensjon. De sa imidlertid ikke at de var klar til å gå fra innskuddspensjon til hybridpensjon.

Riksmekleren klarte å få partene til å bli enige om en «prosess» som skal foregå i tre måneder. 1 februar skal partene ha avklart hvordan den nye pensjonsordningen blir. I protokollen heter det at de skal se på om det er «lov om tjenestepensjon eller lov om innskuddspensjon som best ivaretar livslange og kjønnsnøytrale pensjonsytelser, som er mest hensiktsmessige for de ansatte og som samtidig ivaretar virksomhetens behov».

En slik formulering kan ikke bety annet enn at LO ikke har satt to streker under svaret før de har begynt å «se på saken». Det virker som om de har tenkt å starte fra grunnen av.

Dette handler om kroner og øre til slutt. Spekter tilbyr innskuddspensjon med maksimal-beløp.

De har ikke kommet med noe tilbud om hybridpensjon.

Når de skal «se på det», er det fristende å ta som utgangspunkt at den ikke skal koste arbeidsgiver mer og at det skal kalkuleres inn framtidig risiko. Dermed kan en ordning med innskuddspensjon komme til å se bedre ut enn en hybridpensjon som koster arbeidsgiver mer og gir mindre til de ansatte.

I det arbeidet som skal gjøres fram til 1 februar, er det ikke meningen at partene skal forhandle. Det blir ikke ny streik 1. februar om de ikke blir enige.

LO har utropt seg selv som den klare vinner i konflikten. FaFo-forsker Åsmund Arup Seip sier til Klassekampen at han ikke er sikker på det. Han peker på at de i realiteten har utsatt avgjørelsen om hva slags pensjonsordning de skal ha.

Litt forenklet kan vi si at i offentlig sektor har de en ytelsesbasert pensjonsordning og i næringslivet og samfunnet ellers er det vanlige med en innskuddsbasert ordning.

LO var i sin tid med på dagens innskuddsbaserte ordning. Men ordningen har sine svakheter. Det blir lite i pensjon for de som har lav lønn og har få års opptjeningstid. Det er flest kvinner i denne gruppen.

Det har vært spekulert i om LO har ville bruke kulturstreiken for å bane vei for en revisjon og forbedring av den innskuddsbaserte ordningen. Det er ikke godt å vite.

Det er lite sannsynlig at resultatet av at Spekter og LO «ser på» pensjonsordningene ender med at Spekter hopper over på hybridpensjon.

Det er mer sannsynlig at de kan komme opp med forslag som kan forbedre dagens innskuddspensjon. Det kan hende de peker på lovendringer som skal sikre «livslang og lik pensjon for kvinner og menn».

Vi har nå en regjering som vil være lydhør om partene kommer opp med slike løsninger.

Men det er ikke Spekter som er tungvekteren her. Det er NHO. Det blir ikke endringer i pensjonssystemet uten at NHO kobles på prosessen.

For pensjon handler om hvem som skal dekke regningen. Det er arbeidsgiver.

Staten kan imidlertid bidra, slik de gjør når det gjelder AFP-ordningen. LO og NHO har utredet AFP-ordningen. De er enige i at det er for mange som faller utenfor ordningen. Det er greit for NHO at flere omfattes av ordningen, men de vil ikke ta regningen. Skal flere inn i ordningen må staten spytte inn mer, eller så må ytelsene til de om velger å gå av når de fyller 62 år reduseres.

Den samme problematikken kan Spekter og LO støte på når de skal «se på» pensjonsordningen i kultursektoren. Spekter kan gå med på at midler skal settes av for å kompensere for den ulikheten som oppstår. Da må alle godta en noe lavere pensjon, hvis ikke staten vil bidra.

Pensjon og lønn hører sammen. Hvis arbeidstakerne vil prioritere bedre pensjonsordninger og lavere lønnstillegg, bør arbeidsgiverne være positive til det.

Nåværende regjering ønsker flere fast ansatte i hel stilling. Det kan imidlertid se ut til at det blir flere frilansere i flere sektorer. Da bør en i det minste ha pensjonsordninger som sikrer at frilansere får like gode ordninger som de som er så heldige at de har en fast, hel stilling.