Reinsdyr må vike for klima

Å stanse eller demontere noen hundre vindmøller, er nærmest som helligbrøde å regne i dagens energikrise. Sametinget ber imidlertid at vindmøllene på Fosen avvikles, med henvisning til dommen i Høyesterett om at samens rettigheter som urfolk er krenket.

­Høyesterett konkluderte i fjor med at konsesjonen som ble gitt for bygging av vindparker på Fosen ikke er gyldig fordi det bryter med menneskerettighetene til samene som driver med reindrift i området.

Norge er forpliktet til å ivareta urfolks rettigheter. Dette har staten tatt for lett på. Vindkraftutbyggingen vil ha en vesentlig negativ effekt på reineiernes mulighet til å utøve sin kultur på Fosen, konkluderer Høyesterett.

De er tilkjent erstatning, og Høyesterett åpner for at det kan settes inn tilfredsstillende avbøtende tiltak. Høyesterett har ikke pålagt staten å demontere vindmøllene.

Regjeringen har gått i tenkeboksen. Staten må ut med enorme erstatningsbeløp om vindmøllene skal rives. Det er heller ikke billig å demontere vindmøllene og reparere skadene som er påført naturen.

Fosen Vind består av fire vindparker på Fosen, én på Hitra og én i Orkland, med til sammen 277 vindturbiner og med en planlagt årsproduksjon på 3,6 TWh. Det er vel 2.000 reinsdyr i området.

Det er et skrikende behov for den energien Fosen-vindmøllene leverer. Å skrote noen hundre vindmøller fordi de skaper problemer for reindriften, vil vekke oppmerksomhet internasjonalt. Naturvernene og de som kjemper for urfolks rettigheter vil juble. De som ivrer for å skaffe verden mer grønn energi, vil riste oppgitt på hodet.

Sametinget har flere ganger bedt om at driften blir stanset umiddelbart og at arbeidet med å avvikle vindparkene startes. De krever at dommen i Høyesterett blir tatt på alvor.

Saken fortsetter under annonsen

Regjeringen har merket seg at Høyesterett åpnet for avbøtende tiltak. De vil derfor utrede om det er mulig å beholde både reindriften og vindkraften, sier statssekretær i Olje- og energidepartementet, Elisabeth Sæther (Ap), til Klassekampen.

Staten vil nå ha utredet om det kan gjøres tiltak slik at vindmøllene ikke får så store negative konsekvenser for reindriften som de frykter. Det kan ta flere år å finne ut av dette. Imens gjør vindmøllene jobben sin.

Det har vært snakk om å gi tilgang til andre beiteareal og vinterfôring i kriseår, men dette har de som driver med reindrift, avvist.

Regjeringen sier de vil legge vekt på å finne løsninger som de som driver reindrift mener er forsvarlige. Det kan de neppe regne med. De vil bruke dommen i Høyesterett for alt den  er verd.

Denne saken komme til å handle om prinsipper, ikke løsninger som kan fungere et stykke på vei.

Regjeringen vil etter all sannsynlighet måtte forsvare at de vil prioritere behovet for fornybar energi høyere enn hensynet til reinsdyrnæringen.

Vi kan få flere slike konflikter framover. Reindriften legger beslag på enorme landarealer. Noen områder er velegnet for gruvedrift for å kunne utvinne mineraler som trengs for å utvikle grønn energi. Andre områder egner seg for vindmøller.

Saken fortsetter under annonsen

https://872bcb2048e8416069d786a109e421cb.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-40/html/container.html

Det kan ikke være slik at reindriften er enste kriterium for å avgjøre hva et område skal brukes til. Når neste konsesjon, som berører samenes rettigheter, skal behandles, må avbøtende tiltak vurderes nøye. De som driver med reinsdyr, og samenes representanter, må også vise vilje til å finne løsninger når målet er å redusere klimautslipp og etablere grønn industri.