Magne Lerø: Umulig å etterkomme reindriftsamenes krav

Jonas Gahr Støre er god på dialog, men ingen regjering vil ta ansvar for å innfri reindriftsamenes krav. Framtiden for Finnmark og deler av Nord Norge står på spill.

­Jonas Gahr Støre var i løvens hule i går. Han klarte seg greit både i Sametinget og i møter med representanter for reindriftsnæringene og samene. Men en løsning på konflikten omkring vindmøllene på Fosen, eller mellom reindriften og lokalbefolkningen, var det ingen tegn til.  

Det ser ut til at avstanden mellom regjeringen og samene øker når dialogen kommer i gang.

At de unge som demonstrerte, serverte ultimate krav, er så som så. Det avgjørende i det som er i ferd med å utvikle seg til fastlåst konflikt mellom samene og storsamfunnet, er hva Sametinget mener.

Etter at regjeringen beklaget situasjonen som har oppstått på Fosen og tok begrepet pågående menneskerettighetsbrudd motvillig i sin munn, bidro sametingspresident Silje Karine Muotka (Norske Samers Riksforbund) til at demonstrasjonen kunne avvikles og at regjeringen kunne få satt fortgang i arbeidet med å finne en løsning.

Moutka forsto at regjeringen ikke kunne innfri demonstrantenes krav om demontering av vindmøllene der og da.

Men Moutoka firte ikke på kravet om at vindmøllene må rives. Dette kravet framsettes nå med økt styrke fra ulikt hold.

Forvaltningen mot Høyesterett 

Saken fortsetter under annonsen

https://0044f182ac552fa269f3308522cd89ea.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-40/html/container.html

Reineierne på Fosen, som har tauet inn advokat Andreas Brønner for å fronte deres sak, krever at alle vindmøllene rives.

I et intervju med Dagens Næringsliv avviser han at det holder å skru av turbinene i perioder. Alle vindmøller må bort slik at reinen får ro til å beite, sier han og minner om at domstolene i en rettsstat kan overprøve forvaltningen, men at forvaltningen ikke kan overprøve domstolene.

Inge Even Danielsen, leder for Norske Reindriftssamer Landsforbund, som har deltatt på flere av møtene i Olje- og energidepartementet, betegner møtene som tragikomiske og uverdige. Det er tydeligvis ingen tillit mellom partene i konflikten.

I Vårt Land i dag tar Aili Keskitalo, politiske rådgiver for urfolksspørsmål i Amnesty Norge, og tidligere president for Sametinget, til orde for mer enn å demontere vindmøllene. Hun vil gjøre Fosen til et flaggskip for restaurering av ødelagt natur. Da vil myndighetene demonstrere at de tar menneskerettighetene på alvor og gjenopprette samenes tillit til rettsstaten og det politiske systemet.

Hun argumentere med at dette vil ha internasjonal betydning for urfolks kamp for sine rettigheter.

Keskitalo mener altså at regjeringen må gi samene et offer som bevis på at den ønsker forsoning og gjøre opp for urett som er blitt begått opp igjennom historien.

Når Forsoningskommisjonen legger fram sin rapport om noen måneder, vil en beslutning om å demontere vindmøllene vise at storsamfunnet for alvor ønsker forsoning. Fosen blir et testspørsmål.

Saken fortsetter under annonsen

https://0044f182ac552fa269f3308522cd89ea.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-40/html/container.html

Det kan bli en rekke rettsaker framover der reindriftseier hevder at deres menneskerettigheter settes til side. Reineier Ole Henrik Kappfjell har fått vindmøller i beiteområder på Øyfjellet ved Mosjøen i Nordland. Han møter i retten i mai.

40 prosent til reindrift

I dag utgjør om lag 40 prosent av Norges landbruksareal reinbeite. Det foregår reindrift i nesten 140 kommuner, og i overkant av 3.000 mennesker er tilknyttet den samiske reindriften. 2.200 av disse bor i Finnmark. Reindriften legger beslag på alle områder i Finnmark som egner seg til bygging av vindmøller og annen industriell næringsvirksomhet.

De som driver med reindrift, hevder at deres næring er truet. Derfor er de ikke villig til å avgi områder der reinen i dag beiter fordi de mener det ytterlig vil kunne svekke næringen.

Konfliktene i Finnmark har låst seg. Utbyggingen av grønn energi og utvinning av mineraler, som trengs for det grønne skiftet, hindres fordi det kan berøre reindriften.

Fosen-saken har bidratt til å forsterke konfliktene.

Finnmark er i ferd med å avfolkes. Fylket vil klappe sammen om de ikke får tilført ny energi.

Saken fortsetter under annonsen

https://0044f182ac552fa269f3308522cd89ea.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-40/html/container.html

Både jurister og politikere frykter at det ikke vil være mulig å bygge flere vindmølleanlegg om Fosen-møllene blir revet.

Regjeringen vil ikke lykkes med dialogen med reindriftssamene.  Interessemotsetningene er for sterke. Regjeringen kan ikke sitte med hendene i fanget og se på at Finnmark avfolkes. Regjeringen må forberede seg på å leve med en pågående konflikt med Sametinget.

Regjeringen må komme opp med en løsning som gjør at vindmøllene på Fosen kan bli stående, selv om samene protesterer. De avbøtende tiltakene må være så pass kraftfulle at konsesjonen vil bli godkjent av Høyesterett.

Og selvsagt må regjeringen og utbyggere skjerpe seg. Avbøtende tiltak må på plass før bygging av nye anlegg starter. Det får ta den tid det tar.

Fordi det vil ta tid, må regjeringen sørge for å få fortgang i arbeidet med vindmølleparker i Nord-Norge. Vi har ikke tid til å vente på et eventuelt atomkraftverk. Det er det ingen som vil ha i nærheten.