Riksrevisjonen taler for døve ører

Vi har laget et system der diverse tilsyn og Riksrevisjonen serverer kritikk som offentlig sektor i liten grad trenger å bry seg med.

­Vi har laget omfattende regler for å forebygge hvitvasking som bankene må følge. De rapporterer inn tusenvis av mistenkelige transaksjoner. Det meste går rett i bøtta. Økokrim har ikke ressurser til å følge opp.

Det samme gjelder skatteunndragelser. Politi og myndigheter mangler ressurser.

Justisminister Emile Enger Mehl innrømmet i Stortinget onsdag at politi og påtalemyndighet er underbemannet. Vi skrev i går om at regjeringen alt nå, tre måneder før revidert budsjett, varsler at politiet skal få 635 millioner ekstra for å hindre nedbemanning.

Vi har ennå ikke gått i gang med debatten om at vi må lovregulere mindre når vi ikke er i stand til å følge opp alt politikerne lovregulerer.

Offentlig sektor slipper billig unna ved ikke å følge det som blir bestemt. Om et tilsyn setter klørne i en bedrift eller privat virksomhet, får det merkbare konsekvenser og det kan koste flesk.

I går fikk vi et nytt eksempel på at vi har bygget et system som gjør at de som har ansvar i offentlig sektor ikke trenger å ta det så nøye om lover brytes og rettigheter ikke innfris.

Riksrevisjonen retter sterk kritikk mot Helse- og omsorgsdepartementet fordi seks av sju kommuner mangler lovpålagt kompetanse på rehabilitering i helsetjenestene.

– Det er kritikkverdig at Helse- og omsorgsdepartementet ikke har iverksatt tilstrekkelige tiltak for å sørge for at pasienter får de rehabiliteringstjenestene de har behov for, skriver Riksrevisjonen i sin vurdering.

– Nesten ingenting har blitt bedre i rehabilitering, det er fortsatt et av helsevesenets svakeste områder, sier riksrevisor Karl Eirik Schjøtt-Pedersen.

Medlemsorganisasjonene LHL og Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO) henger seg på kritikken.

Bård Hoksrud roper alarm

Frps helsepolitiske talsperson, Bård Hoksrud, roper alarm.

Schjøtt-Pedersen viser til at alle kommuner skal ha lege, sykepleier, fysioterapeut, ergoterapeut og psykolog tilgjengelig for dem som trenger rehabilitering. Han forteller at 85 prosent av kommunene mangler en eller flere av disse. Det er særlig stor mangel på psykologer.

Dette er et av argumentene for at små kommuner bør slå seg sammen. Det er første skritt for at de skal bli i stand til å gi innbyggerne tjenestene de har lovmessig krav på. Men dette er et ikke-tema for regjeringen. Det opp til kommunene selv om de vil inngå i en større enhet. Det får ingen konsekvenser om en kommune ikke kan tilby lovpålagte tjenester. Det holder å si at de forsøker så godt de kan.

NTB har bedt om kommentar fra helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap), men har ikke fått svar enda, skriver de. Det er ikke sikkert de får et svar, i alle fall ikke noe ut over selvsagt prat. 

Det er ikke Ingvild Kjerkol som har ansvaret. Hun kan ikke foreta seg noe, ikke utover å si at «regjeringen er opptatt av å legge til rette for at mennesker som trenger det får den rehabilitering de trenger» og at «regjeringen vil styrke dette tilbudet» – og vise til budsjettet for neste år.

Vi kommer til å mangle enda flere sykepleiere, fysioterapeuter, ergoterapeuter og psykolog er framover. Det blir riktig ille for mange kommuner i distriktene. Normalen for de som har ansvaret i en kommune blir å leve med økende antall brudd på diverse lover.

Brudd på opplæringsloven

Det vil bli brudd på opplæringsloven også. Altfor mange kommuner har ikke ressurser til at alle elever kan få den tilpassede opplæringen de har lovfestet rett på.

Da Magnus Lagabøte lanserte sin landslov i 1274, var han ikke opptatt av hvilke økonomiske konsekvenser loven ville få. Sammenhengen mellom lov og økonomi har politikerne blitt klar over etter hvert. Hele velferdsstaten er bygget opp via lover som har fått økonomiske konsekvenser.

Samfunnet bygges i lovs form. De vestlige landene har vært i front i denne utviklingen. Nå opplever vestlige land økonomisk tilbakegang. Det oppstår et misforhold mellom lov og tilgang på ressurser.

Det blir et økende problem. Det er krevende nok for de som skal være ledere i offentlig sektor om de ikke også skal ha på seg at de bryter lovene politikerne har vedtatt.