Skårderud i tilsynets klør

Tilsyn kan ta skammelig feil. Bare spør Konkurransetilsynet. Har Helsetilsynet bommet når de fratar professor Finn Skårderud legelisensen, kan ikke dagens tilsynspraksis fortsette.

Konkurransetilsynet jobbet i fire år for få avdekket brudd på konkurranselovgivningen i bokbransjen. Fire av de store forlagene ble ilagt en bot som samlet var på over en halv milliard kroner.

Klagenemda kom imidlertid til at tilsynet hadde tolket loven feil. Boten droppes. Forlagene kan fortsette den praksisen som tilsynet mener er ulovlig.

Det er tatt til orde for at Konkurransetilsynets mandat og arbeidsmåte bør gjennomgås. Det er ikke sikkert det skjer. Tilsynet slikker sine sår og gyver løs på den neste de mener synder mot et av konkurransesamfunnets bud.

Vi har ikke bare tilsyn som skal gå næringslivsaktører etter i sømmene. Det dukker opp stadig nye tilsyn. Landet er teppebelagt med tilsyn. Ingen slipper unna. Tilsyn er en vekstnæring i et samfunn der det er stadig mer som må passes på.

Tilsynsmyndighetene for advokatbransjen vil frata Per Danielsen retten til å arbeide som advokat. Danielsen hadde ikke annet valg enn å bringe avgjørelsen inn for domstolene. Han tapte i Tingretten, og Lagsmansretten har avvist å behandle anken. Danielsen er i gang med å ta sin sak videre til Høyesterett.

Per Danielsen har i en årrekke vært omstridt. Det mangler ikke på kritiske artikler om ham i mediene, flere ganger basert på misfornøyde klienter som har klagd på høye regninger.

Helsetilsynet bestemte i februar at Esben Esther Pirelli Benestad skulle fratas autorisasjonen som lege. Bakgrunnen var bekymringsmeldinger knyttet til behandling av personer med kjønnsinkongruens.

I sommer omgjorde Statens Helsepersonellnemd vedtaket. De mener hen kan praktisere som lege, men med begrensede muligheter til å skrive ut legemidler.

Esben Esther Pirelli Benestads syn på behandling av personer med kjønnsinkongruens har flere fagfolk tatt sterkt avstand fra. Men hen har også ivrige støttespillere.

Lege, professor og forfatter Finn Skårderud har i en årrekke vært en av landets ledende psykiatere og ekspert på spiseforstyrrelse. For om lag et år siden fikk han et varsel mot seg. Seinere varslet fem andre kvinner.

Før helgen konkluderte Helsetilsynet med å frata ham autorisasjonen som lege. De har etter «en helhetsvurdering kommet til at psykiateren er uegnet til å utøve sitt yrke forsvarlig, på bakgrunn av vedvarende faglig svikt, manglende rolleforståelse og mangelfull journalføring».

Via sin advokat avviser Skårderud alle anklager. Saken vil bli anket til Helsepersonellnemda. Om de er enige med tilsynet, kan Skårderud ta saken til retten.

Saken startet med at forfatter Hilde Rød-Larsen sto fram med at de hadde sex for første gang i 1999. Selv om hun ikke var Skårderud pasient, var han kjent med at hun slet med spiseforstyrrelse. Hun mente derfor at han utnyttet sin rolle som psykiater for å ha sex med henne.

Helsetilsynet konkluderer med at det ikke var en pasient-behandler-relasjon mellom de to og at det følgelig ikke har skjedd et brudd på helsepersonelloven.

20 år gammelt varsel

Da saken sprakk, regnet flere med at en pikant «metoo»-sak kunne bli rullet opp. Slik gikk det ikke. «Miriam» fortalte riktignok om at hun varslet i 2003 om grenseoverskridende adferd og seksuelt krenkende handlinger under behandling to år tidligere, da hun bare var 13 år. 

Da ble det konkludert med at Skårderud ikke hadde brutt helsepersonelloven. Dette 20 år gamle varselet er blitt vurdert på nytt i år. Nå brukes det for å underbygge tilsynets konklusjon.

Victoria Nordberg var psykiaterens pasient i over 20 år. Hun varslet om manglende oppfølging, journalføring og rolleblanding. Han skiller ikke mellom det private og det profesjonelle. Hun hevder også at han ikke har tatt betalt for behandling av henne de siste 17 til 18 årene.

To andre kvinner skal ha fortalt liknende historier.

Spiseforstyrrelser er et økende problem. Det er særlig unge kvinner som rammes. Det er delte meninger blant fagfolk om hvilken behandling som bør gis. Mange opplever at samtaler med psykiater og psykologer ikke hjelper.

Skårderud har en annen tilnærming. Han ser på spiseforstyrrelser som en eksistensiell lidelse. En må nå inn til dem som rammes av spiseforstyrrelser ved å utvikle en personlig relasjon.

Skårderud etablerte Institutt for spiseforstyrrelser i 1997. Det ble seinere til Villa Sult. Det skulle være et møtested, noe mer enn et legekontor. De driver med forskning, undervisning og utdannelse. De ønsker å være i dialog med miljøer for kunst og kulturformidling og være en del av den offentlige debatten om spiseforstyrrelser og beslektete temaer.

Skårderuds metode kan betegnes som «psykodynamisk samtaleterapi». Her er behandlernes sunne skjønn og personlighet avgjørende.

Skårderud tror ikke på bruk av tvang. Der andre leger hevder det er det eneste ansvarlige i en del tilfeller, har Skårderud tro på fortsatt dialog og frivillighet.

Det har ikke kommet fram noe som tyder på at Skårderud har forsøkt å utnytte pasienter seksuelt. Den grenseoverskridende adferden som Helsetilsynet snakker om, må gå på at han knytter pasienter til seg over mange år. Han blir for noen en venn, for andre en farsfigur, for andre en rådgiver en føler seg avhengig av.

Mangelfulle journaler

Helsetilsynet reagerer også på en del resepter Skårderud har skrevet ut, og de er sterkt kritiske til at han ikke har orden i journalene.

Skårderud sier mangelfulle journaler skyldes et sammenbrudd i IT-systemet.

Helsetilsynet skal ha lagt strengt faglige kriterier til grunn når de fratar Skårderud lisensen. Men når seks kvinner varsler og mediene skriver om saken, med utgangspunkt i varslernes opplevelser, er det en fare for at selv et objektivt tilsyn kan la seg påvirke.

Når Helsetilsynet mener av en av landets fremste eksperter på spiseforstyrrelser svikter så totalt at han må fratas legelisensen, må de være forberedt på et omfattende oppgjør. Denne saken kan ende i retten. Det vil bli en voldsom belastning for de involverte.

I og med at Skårderuds navn ikke har vært kjent, har ikke noen støttespillere stått fram. Det er nok noen av dem. Han må fortsatt føre en ensom kamp, for han kan ikke si offentlig det han mener om varslerne.