Konflikten mellom staten og samene skjerpes

Regjeringen står fast på at Melkøya skal elektrifiseres og mer kraft til Finnmark. Sametinget forbereder rettsak mot staten. En ny bitter strid er under oppseiling.

I fjor høst lanserte regjeringen sin «Kraftpakke for Finnmark». Det skal bygges en ny kabel gjennom et område hvor reinsdyr i dag ferdes, for å føre elektrisitet fram til Finnmark og til Melkøya. Det er nødvendig for å dekke Finnmarks behov for kraft framover. Det vil gjøre det mulig å komme i gang med grønn industri og skape nye arbeidsplasser. Elektrifisering av Melkøya er avgjørende for at Norge skal nå klimamålene innen 2030.

Fosen-saken bidro til å forsure forholdet mellom Sametinget og regjeringen. Det vil også denne saken gjøre

Det foreligger nå planer om 25 nye vindkraftprosjekter og utvidelse av vannkraftprosjekter i Finnmark. NVE er i gang med å utrede hvilke prosjekter som skal få konsesjon. Et av kriteriene de vurderer prosjektene ut fra, er hvilke konsekvenser det kan få for reindriftsnæringen.

Støre vil ha dialog

Statsminister Jonas Gahr Støre har understreket at myndighetene vil være i dialog med Sametinget og reindriftsnæringen for å finne fram til hvilke prosjekter som har minst eller helst ingen skadevirkninger for næringen. I denne forbindelse vil såkalte avbøtende tiltak bli vurdert.

Dette er ikke godt nok for samene. Denne uken skal Sametinget ta stilling til et forslag fra Sametingsrådet, tilsvarer regjeringen, om å gå til rettssak mot staten for å få stanset planene om elektrifisering av Melkøya. Sametingsrådet mener at dialog med regjeringen eller Stortinget ikke vil føre fram.

Fem siste ledere fra Magne Lerø

Ifølge Klassekampen argumenterer de med at de ikke er blitt konsultert før vedtaket er fattet. De hevder det er et brudd med den saksbehandlingen staten er forpliktet på. Derfor vil de bringe saken inn for retten.

Så seint som i april i år avviste Jonas Gahr Støre å omgjøre vedtaket ved å vise til at den planlagte elektrifiseringen er av nasjonal interesse.

Det er delte meninger i Sametinget om et politisk prinsippvedtak er egnet for å prøve for retten. Sametingsmeldem John Kappfjell (Ap) mener det er helt feil å gå til sak mot staten og at dette vil bidra til å skade Sametingets rennommé.

Reindriften på et bristepunkt

Forsker Eva Marie Fjellheim sier til Klassekampen at reindriften er under press og ved et bristepunkt. Hun peker på at urfolk i flere steder i verden tyr til rettssystemet fordi politikerne ikke lytter til dem. Og om de lytter, blir det likevel slik storsamfunnet vil ha det.

En rettssak på det grunnlag Sametinget ser ut til å legge opp til, vil ikke føre fram. Grunnen er at retten vil måtte ta stilling til en utbygging som ikke er ferdig prosjektert og der avbøtende tiltak ikke er vurdert.

Sametingets utgangspunkt er at reindriften ikke har en eneste kvadratkilometer å miste. Det er umulig å føre elektrisitet fram til Melkøya og Øst-Finnmark uten å bygge en kraftlinje gjennom et område som i dag benyttes til reindrift. De mener derfor de har mer en nok for å ta saken til retten.

Dette kan bli en sak som blir like betent som Fosen-saken. Det er myndighetene oppmerksom på. Derfor legger de opp til en omfattende saksbehandling. Her skal alle spørsmål og ulike avbøtende tiltak bli grundig vurdert. Berørte parter skal informeres og inviteres til dialog.

Dersom reindriftsnæringen på forhånd har bestemt seg for å være imot alt myndighetene foreslår for å føre fram elektrisitet til Melkøya og Øst-Finnmark, blir det ikke mye dialog å snakke om.

ANNONSE

Forsurer forholdet

Fosen-saken bidro til å forsure forholdet mellom Sametinget og regjeringen. Det vil også denne saken gjøre. Regjeringen har ikke noe valg. Dette handler ikke bare om Melkøya. Det er viktigere å sikre kraft til Øst-Finnmark. Uten kraft blir det ikke nyetableringer av industri og nye arbeidsplasser. Kraft er en forutsetning for å kunne opprettholde bosetting. At det bor folk Øst-Finnmark har også en sikkerhetsdimensjon.

Regjeringen kan dra fram en rekke vektige argumenter for at reinsdyrnæringen ikke kan få hindre at Finnmark får dekket sitt kraftbehov. Det betyr ikke at protestene vil forstumme. Samene hentet bred støtte for sine aksjoner mot Fosen-utbyggingen. En del av disse er klar for en ny kamp på samenes side.

Motstandere av vindkraft kan også melde sin interesse for å være med i slaget mot staten.