Monopolisert statlig sykdomsforståelse

Landets fremste ekspert på spiseforstyrrelser, Finn Skårderud, er fratatt legelisensen og statsforvalteren mener Villa Sult har brutt loven. Det bør avklares om det er slurv eller et monopolisert statlig syn på sykdom og behandling som ligger til grunn.

Spiseforstyrrelser er en farlig sykdom som først og fremst rammer unge kvinner. Det skjedde en kraftig økning under pandemien. Nær 50.000 norske kvinner mellom 15 til 45 år har til enhver tid en spiseforstyrrelse som krever behandling.

Fem siste ledere fra Magne Lerø

Vi mangler ikke kunnskap om årsak og hvordan sykdommen utvikler seg. Men i fagmiljøet er det delte meninger om hvilket behandlingsopplegg som fungerer best. På den ene siden er det de som mener at det eneste som nytter er å få pasientene til å spise, nærmest med tvang om nødvendig. På motsatt side står de som hevder det ikke nytter å få pasienter til å spise hvis de ikke får psykologisk hjelp til å bryte ut at tvangsforestillingen knyttet til mat.

En tredje posisjon innehar de som ser spiseforstyrrelse i et kulturelt og eksistensielt perspektiv. Det tror ikke det finnes en effektiv medisinsk, psykiatrisk metode for behandling som passer alle. Det handler om å skape relasjoner, forståelse og være nær over tid. Standard metode – 45 min samtale hver uke en periode – virker ikke. Er det et sted «pakkeforløpet» kommer til kort, er det for spiseforstyrrelser.

I 2014 ble Villa Sult etablert, blant annet av den profilerte psykiateren Finn Skårderud,  som ble regnet som en av landets fremste eksperter på spiseforstyrrelser. De ville drive med behandling, forskning, undervisning og utdanning. Villa Sult skulle være et supplement til det offentlige helsevesen, ikke et alternativ eller en motsetning til det offentlige behandlingstilbudet.

Villa Sult har brutt loven

Aftenposten skriver i dag at Statsforvalteren har konkludert med at Villa Sult har brutt loven om forsvarlig helsehjelp og journalføring. Utgangspunktet var en kvinne som sendte inn et varsel om behandlingen hun hadde fått ved Villa Sult i perioden 2015 til 2020.

Varselet, som er ført i pennen av advokat Mette Yvonne Larsen, omtaler en privatisering av behandlingsrelasjonen, mangel på journalføring, fravær av en plan for terapien og uklarheter rundt diagnoser. Pasienten skal ha fått tilgang til behandleres hjem og oppgaven med å lufte hunden. I varselet heter det at hun ble forvirret og lurte på om det var en vennetjeneste eller en del av behandlingen.

Det er også opprettet en tilsynssak mot Bente Sommerfeldt, spesialist i klinisk psykologi og faglig direktør ved Villa Sult. Hun sier til Aftenposten at hun har tatt klagen alvorlig og tatt lærdom av saken.

Astrid Giskegjerde, daglig leder i Villa Sult, sier de har gått igjennom alle rutiner og gjort forbedringer.

Det er vanskelig å forstå at en mann med så mange års erfaring med behandling av spiseforstyrrelser er fullstendig ubrukelig, nærmeste helseskadelig ifølge Helsetilsynet.

Sommerfeldt og Giskegjerde er kloke nok til ikke å gjøre et forsøk på å forsvare seg. Det ville ikke ført fram. Tilsyn er suverene i slike saker.

Det er samme type kritikk som rettes mot Finn Skårderud. I tillegg anklages han for seksuelt krenkende adferd i ett tilfelle. Helsetilsynet har behandlet sju klagesaker mot ham. De har vedtatt å frata ham autorisasjonen som lege.

Saken til retten?

Skårderud fratrådte sin stilling ved Villa Sult i juni i fjor. Det betyr ikke at han godtar kritikken. Skårderuds advokat, Halvard Helle, har betegnet vedtaket om å frata Skårderud legelisensen som «klart uriktig». Saken er anket og er nå til behandling i Helsepersonellnemda. Om den er enig med tilsynet, kan Skårderud ta saken til retten.

Myndighetene vil forsøke å isolere saken til et spørsmål om journalføring og hvilke rettigheter pasienter har i et behandlingsopplegg. Samtidig vil retten utfordres til å vurdere om det er rettslig grunnlag for å legge en faglig forståelse til grunn for hvordan spiseforstyrrelser skal behandles.

Finn Skårderud har utfordret systemer. Når systemet svarer med å vise til lov og rettigheter, kan en utfordrer tape.

Det skal en del til for å bevise at Skårderud driver en virksomhet som er til skade for sine pasienter. Det er det som er begrunnelsen for å frata ham legelisensen. Alle yrkesutøvere en rettslig beskyttet for ikke å bli utsatt for anklager som gjør at en mister retten til å utøve yrket sitt.

Helsetilsynet brukte 11 måneder på å undersøke varslene. Myndighetene har brukt nesten et halvt år på å behandle anken. Hva er det de somler med? Saken er opplyst. Det er tid for å bestemme seg.

Finn Skårderud har i praksis vært ute av stand til å utøve yrket sitt i snart et og et halvt år. Han vil ha krav på en klekkelig erstatning dersom Helsepersonellnemda konkluderer med at det ikke et arbeidsrettslig grunnlag for å frata ham retten til å praktisere som lege.

Finn Skårderud har tapt den posisjonen han en gang hadde i norsk offentlighet. Det er vanskelig å forstå at en mann med så mange års erfaring med behandling av spiseforstyrrelser er fullstendig ubrukelig, nærmeste helseskadelig, ifølge Helsetilsynet.